Κατάσταση δημοσιεύσεων

Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1068072 ΕΞ 2016: Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί ... «Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης, καθώς και της υποχρέωσης σύνταξης απογραφής, με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτ...
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΑΦ Β 1068288 ΕΞ 2016: Φορολογική μεταχείριση πλεονασμάτων αγροτικών ... Φορολογική μεταχείριση πλεονασμάτων αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 4015/2011 και εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/...
28-04-2016 28-04-2016 ΔΕΑΦ Β 1068191 ΕΞ 2016: Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών ... Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών μέσω του πιστωτικού ιδρύματος «PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.».
27-04-2016 27-04-2016 ΔΔΑΔ Γ 1067889 ΕΞ 2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή... Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γε...
15-04-2016 15-04-2016 Διευκρινίσεις αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης. Διευκρινίσεις αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης.
07-04-2016 07-04-2016 ΔΕΑΦΑ 1054130 ΕΞ2016: Απάντηση σε ερώτημα περί υπαγωγής φορολογουμένου... Απάντηση σε ερώτημα περί υπαγωγής φορολογουμένου στις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, όταν ο βασικός εργοδότης είναι στην αλλοδαπή και στερείται ε...
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ 2016:Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης τιμών... Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του ν.4172/2013 και του άρθρου 21 του ν.4174/2013.
06-04-2016 06-04-2016 ΔΕΑΦ Α 1054386 ΕΞ2016: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης. Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης.
22-03-2016 22-03-2016 Δ.Ε.Δ. Β1 1035074 ΕΞ 2016 :Τροποποίηση της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867 ΕΞ 2015/21.04.2015 (ΦΕΚ Β΄ 815) Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
22-03-2016 22-03-2016 ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016: Διακοπή της σχέσης των μελών Δ.Σ ... Διακοπή της σχέσης των μελών Δ.Σ Ανωνύμων Εταιρειών και διαχειριστή προσωπικών Εταιρειών, με την ένταξη των εταιρειών αυτών σε καθεστώς εκκαθάρισης.
04-03-2016 04-03-2016 ΔΕΑΦΑ1035254 ΕΞ2016: Φορολογική μεταχείριση ποσού από πώληση αντικειμένου... Φορολογική μεταχείριση ποσού που αποκτάται από πώληση αντικειμένου μεγάλης αξίας.
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΑΦ Α 1033419 ΕΞ2016: Πώληση συλλογής Πώληση συλλογής
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΑΦ Α 1033424 ΕΞ 2016:Απογραφή και προσδιορισμός κόστους πωληθέντων 2015 Απογραφή και προσδιορισμός κόστους πωληθέντων φορολογικού έτους 2015.
02-03-2016 02-03-2016 ΔΕΑΦ Α 1033546ΕΞ2016:Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού... Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού καθώς και των ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΑΦ Β 1008055 /19-01-2016 Φορολογική μεταχείριση των ποσών που καταβάλλονται από υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένο στη χώρα μας στο κεντρικό του κατάστημα, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξε...
20-01-2016 20-01-2016 ΔΔΑΔ Γ 1007599/20-1-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του...
20-01-2016 20-01-2016 ΔΔΑΔ Γ 1007604/20-1-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης , της Γενικής Γραμματείας ...
19-01-2016 19-01-2016 ΔΕΑΦ Α 1007305 /19-01-2016 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από τεχνικά έργα που αποκτούν μετά την 01.01.2014 τεχνικές επιχειρήσεις που προσδιόριζαν τεκμαρτά τα κέρδη τους για αναληφθέντα έργα μέχρι την...
11-01-2016 11-01-2016 Δ.ΟΡΓ. Α 1166357 ΕΞ2015: Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ... Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β’ 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1094448 ΕΞ 2015/10-7-2015 (Β΄ 1574) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ...
22-12-2015 22-12-2015 Δ.ΟΡΓ.Α1161173 ΕΞ2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (Β΄ 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί...
01-12-2015 01-12-2015 Δ.ΟΡΓ. Α 1152360ΕΞ2015: Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας... Δ.ΟΡΓ. Α 1152360ΕΞ2015: Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και των Υ...
27-11-2015 27-11-2015 Δ.ΟΡΓ.Δ 1153535 ΕΞ 2015 :Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ενόψει Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ενόψει της ολοκλήρωσης της μεταφοράς του μηχανογραφικού εξοπλισμού της στο, επί της οδού Θεσπιέων 62- Κορυδαλλός, κτίριο στέγασής της
24-11-2015 24-11-2015 ΔΕΑΦ Α 1151184 ΕΞ 2015:Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015... Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) σχετικά με τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας.
11-11-2015 11-11-2015 ΔΕΛ Η 1146050 ΕΞ2015 Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας... Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας σύστασης των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
09-11-2015 09-11-2015 Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης... Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας. (ΔΕΑΦ Α΄ 1144110 ΕΞ 2015)
05-10-2015 05-10-2015 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94) Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
31-08-2015 31-08-2015 Έντυπα παράβολα υποψηφίων Βουλευτών Έντυπα παράβολα υποψηφίων Βουλευτών
31-08-2015 31-08-2015 Λειτουργία ορισμένων Δ.Ο.Υ., για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών... Λειτουργία ορισμένων Δ.Ο.Υ., για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών, την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και των κομμάτων για την επίδοση των προτάσ...
07-08-2015 07-08-2015 Δ14Α 1106750 ΕΞ 2015/07-08-2015: Διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση... Δ14Α 1106750 ΕΞ 2015/07-08-2015: Διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των δαπανών επισκευής στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας.
06-08-2015 06-08-2015 Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 18772/06-08-2015 Περί της φορολογικής μεταχείρισης δαπάνης που... Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 18772/06-08-2015 Περί της φορολογικής μεταχείρισης δαπάνης που καταβάλλεται για την απόκτηση της άδειας αποκλειστικής εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών προιόντων.
20-07-2015 20-07-2015 ΔΕΑΦ Β 1097944 ΕΞ2015 Φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών υπόλοιπων από... ΔΕΑΦ Β 1097944 ΕΞ2015 Φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών υπόλοιπων από την πώληση ή αποτίμηση ημεδαπών μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 12 ...
02-07-2015 02-07-2015 ΔΕΑΦ Β 1089508 ΕΞ2015: Διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου N Διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν).
01-07-2015 01-07-2015 ΔΕΑΦ Α 1089289 ΕΞ 2015 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού .... ΔΕΑΦ Α 1089289 ΕΞ 2015 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού καθώς και των ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομε...
23-03-2015 23-03-2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014... Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την Γενική Διεύθυν...
09-03-2015 09-03-2015 Ωράριο της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο.
06-03-2015 06-03-2015 Δ12Γ 1028539 ΕΞ 2015/ 03-03-2015 Περί υποχρέωσης καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή των αντίστοιχων ποσών εισαγομένων συναλλάγματος από την έκτακτη εισφορά του άρθρου 43 του ν.4111/2...
04-03-2015 04-03-2015 Δ12 1027881 ΕΞ 2015/27-02-2015 Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ.στ΄ παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013.
11-02-2015 11-02-2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών ... Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
16-01-2015 16-01-2015 Δ13ΦΜΑΠ 1149829 ΕΞ2014/10-11-2014 Ειδικός Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ) ετών 2003 έως 2009 - Αντιμετώπιση ακίνητων, τα οποία αγοράσθηκαν από εταιρείες ναυτιλιακών συμφερόντων
07-01-2015 07-01-2015 Λειτουργία ορισμένων Δ.Ο.Υ., για τις Εθνικές Εκλογές 2015 Λειτουργία ορισμένων Δ.Ο.Υ., για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών, την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015, καθώς και των κομμάτων για την επίδοση των προτάσεων των υποψήφιων Βο...
31-12-2014 31-12-2014 Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ παγίου του οποίου παραχωρήθηκε χρήση έναντι ανταλλάγματος Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ παγίου του οποίου παραχωρήθηκε χρήση έναντι ανταλλάγματος
15-12-2014 15-12-2014 Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε.
17-09-2014 17-09-2014 Ωράριο της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών μεταφοράς του εξοπλισμού Τμημάτων αυτής σε άλλους ορόφους του κτιρίου στέγασής της.
11-09-2014 11-09-2014 Ωράριο της Δ.Ο.Υ Σερρών. Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Σερρών, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο.
14-08-2014 14-08-2014 Ωράριο Φ.Α.Ε. Αθηνών και Θεσσαλονίκης Ενέργειες των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, ενόψει της μετάπτωσης των μηχανογραφικών δεδομένων των τέως Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Δ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης στα μηχανογραφικά δ...
14-08-2014 14-08-2014 Ωράριο Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών μεταφοράς του αρχείου της τέως Δ.Ο.Υ. Α’ Ηρακλείου και τακτοποίησης αυτού σε κτίριο, που έχει μισθωθεί από τ...
16-07-2014 16-07-2014 Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ εισροών αγαθού, το οποίο διατίθεται δωρεάν Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ εισροών αγαθού, το οποίο διατίθεται δωρεάν μαζί με το κύριο προϊόν
30-06-2014 30-06-2014 Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ - Προσδιορισμός εκπιπτόμενου φόρου Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ - Προσδιορισμός εκπιπτόμενου φόρου
08-05-2014 08-05-2014 Διακανονισμός έκπτωσης ΦΠΑ κατά την παράδοση κινητού αγαθού εντός της περιόδου.. Διακανονισμός έκπτωσης ΦΠΑ κατά την παράδοση κινητού αγαθού εντός της περιόδου του πενταετούς διακανονισμού που έχει αγορασθεί και χρησιμοποιηθεί για μακροχρόνια μίσθωση
07-05-2014 07-05-2014 Παροχή Διδακτικού Έργου σε Δημόσιους Φορείς από υπαλλήλους του Υπ. Οικονομικών Παροχή Διδακτικού Έργου σε Δημόσιους Φορείς από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών