Κατάσταση δημοσιεύσεων

Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
05-04-2017 05-04-2017 ΠΟΛ. 1051/31-03-2017 ΠΟΛ. 1051/31-03-2017: «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει».
28-03-2017 28-03-2017 ΠΟΛ. 1047/24-03-2017 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016.
27-03-2017 27-03-2017 ΠΟΛ. 1045/24-03-2017 ΠΟΛ. 1045/24-03-2017: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.4446/2016 (...
24-03-2017 24-03-2017 ΠΟΛ. 1026/21-02-2017 ΠΟΛ. 1026/21-02-2017: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
23-03-2017 23-03-2017 ΠΟΛ. 1043/22-03-2017 ΠΟΛ. 1043/22-03-2017: Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους ...
13-03-2017 13-03-2017 ΠΟΛ. 1037/09-03-2017 ΠΟΛ. 1037/09-03-2017: Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αλιέων ειδικού κατά αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ, κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και έντα...
10-03-2017 10-03-2017 ΠΟΛ. 1034/07-03-2017 ΠΟΛ. 1034/07-03-2017: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που ...
09-03-2017 09-03-2017 ΠΟΛ. 1030/03-03-2017 ΠΟΛ. 1030/03-03-2017: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 κ...
03-03-2017 03-03-2017 ΠΟΛ. 1029/02-03-2017 Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising).
02-03-2017 02-03-2017 ΠΟΛ. 1025/21-02-2017 ΠΟΛ. 1025/21-02-2017: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερί...
24-01-2017 24-01-2017 ΠΟΛ. 1011/19-01-2017 ΠΟΛ.1011/19-01-1017: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ΑΦΜ σε υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν στη χώρα, υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης ή παράταση επιστροφής οικειοθε...
24-01-2017 24-01-2017 ΠΟΛ 1199/23-12-2016 και ΕΝΤΥΠΟ 012-ΦΠΑ ΠΟΛ 1199/23-12-2016: Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης» - Έντυπο 012 – Φ.Π.Α.
19-01-2017 19-01-2017 ΠΟΛ. 1007/18-01-2017 ΠΟΛ. 1007/18-01-2017: Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, οι οποίες παρέχονται στην Ελλ...
13-01-2017 13-01-2017 ΠΟΛ. 1003/04/01/2017 Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας.
11-01-2017 11-01-2017 ΠΟΛ. 1180/06-12-2016 ΠΟΛ. 1180/06-12-2016: Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης
29-12-2016 29-12-2016 ΠΟΛ. 1200/27-12-2016 Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξει...
27-12-2016 27-12-2016 ΠΟΛ. 1197/22-12-2016 ΠΟΛ. 1197/22-12-2016
23-12-2016 23-12-2016 ΠΟΛ. 1196/22-12-2016 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 1012668/590/198/0014 ΠΟΛ.1250/1998
19-12-2016 19-12-2016 ΠΟΛ. 1163/15-11-2016 ΠΟΛ. 1163/15-11-2016: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.
16-12-2016 16-12-2016 ΠΟΛ. 1190/15-12-2016 ΠΟΛ. 1190/15-12-2016: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 288/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ.
16-12-2016 16-12-2016 ΠΟΛ. 1182/07-12-2016 ΠΟΛ. 1182/07-12-2016: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 26/2016 γνωμοδότησης του Β’ Τμήματοςτου Ν.Σ.Κ. - Διαδικασία διόρθωσης Φ.Α.Π. ετών 2011-2013 για εκτός αντικειμενικού συστήματος ο...
08-12-2016 08-12-2016 ΠΟΛ. 1181/06-12-2016 Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 48 παράγραφος 6 και 72 παράγραφος 40 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ν.4378/2016 σχετικά με το κοινό φορολογικό ...
07-12-2016 07-12-2016 ΠΟΛ. 1164/18-11-2016 ΠΟΛ. 1164/18-11-2016: Κοινοποίηση διατάξεων νόμων έτους 2016 με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου.
02-12-2016 02-12-2016 ΠΟΛ. 1179/17-11-2016 ΠΟΛ. 1179/17-11-2016: Φορολογικά θέματα ΚΤΕΛ ΑΕ των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001.
03-11-2016 03-11-2016 ΠΟΛ. 1153/11/10/2016 ΠΟΛ. 1153/11/10/2016: Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1113/13 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α...
02-11-2016 02-11-2016 ΠΟΛ. 1161/01-11-2016 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1147/2016 για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών.
01-11-2016 01-11-2016 ΠΟΛ. 1157/ 26-10-2016 ΠΟΛ. 1157/ 26-10-2016: Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους κατοίκους εξωτερικού
07-10-2016 07-10-2016 ΠΟΛ. 1145/30-09-2016 ΠΟΛ. 1145/30-09-2016: «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.».
03-10-2016 03-10-2016 ΠΟΛ. 1147/29-09-2016 Φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών.
19-09-2016 19-09-2016 ΠΟΛ. 1130/09-09-2016 ΠΟΛ. 1130/09-09-2016: Κοινοποίηση της με αριθ. πρωτ. 148/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ στην περίπτωση αλλοδαπών...
31-08-2016 31-08-2016 ΠΟΛ. 1116/29-07-2016 ΠΟΛ. 1116/29-07-2016: Λιανικές πωλήσεις κωδικών αριθμών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και χρήσης διαδικτύου, από οντότητες-μεταπωλητές
31-08-2016 31-08-2016 ΠΟΛ. 1115/29-07-2016 ΠΟΛ. 1115/29-07-2016: Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Α...
26-08-2016 26-08-2016 ΠΟΛ. 1123/2016 ΠΟΛ. 1123/2016: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επομένων.
19-08-2016 19-08-2016 ΠΟΛ. 1122/17-08-2016 ΠΟΛ. 1122/17-08-2016: Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 2α, 2β και 2γ του άρθρου 40 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α')
09-08-2016 09-08-2016 ΠΟΛ. 1117/29-07-2016 Διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'), όπως ισχύει, για την άμεση αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για ...
02-08-2016 02-08-2016 ΠΟΛ.1113/ 25-07-2016 Κατάργηση της ΠΟΛ 1228/2015.
27-07-2016 27-07-2016 ΠΟΛ 1089/08-07-2016 Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1259/2013 «Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης...
26-07-2016 26-07-2016 ΠΟΛ 1100/06-07-2016 Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομ...
26-07-2016 26-07-2016 ΠΟΛ.1114/22-07-2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).
26-07-2016 26-07-2016 ΠΟΛ.1112/25-07-2016 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου «Τροποποιήσεις του άρθρου 58 Α του ν. 4174/2013» του κατατεθέντος στην Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση σχεδίου νόμου ...
22-07-2016 22-07-2016 ΠΟΛ. 1101/08-07-2016 Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε (ΥΕΚ 1934/Β) / Έκπτωση Υ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων.
22-07-2016 22-07-2016 ΠΟΛ. 1107/18-07-2016 ΠΟΛ. 1107/18-07-2016: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’85) και του άρθρου 44 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94)
22-07-2016 22-07-2016 ΠΟΛ. 1108/18-07-2016 ΠΟΛ. 1108/18-07-2016: Κοινοποίηση της αριθ. 93/2015 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών (ν. 2860/...
21-07-2016 21-07-2016 ΠΟΛ. 1111/18-07-2016 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83)
20-07-2016 20-07-2016 ΠΟΛ. 1109/18-07-2016 ΠΟΛ. 1109/18-07-2016: Εφαρμογή της περίπτωσης δ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013).
18-07-2016 18-07-2016 ΠΟΛ. 1081/23-06-2016 ΠΟΛ. 1081/23-06-2016: Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής.»
18-07-2016 18-07-2016 ΠΟΛ. 1082/23-06-2016 ΠΟΛ. 1082/23-06-2016: Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1184/2014 «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακιν...
14-07-2016 14-07-2016 ΠΟΛ. 1099/05-07-2016 ΠΟΛ. 1099/05-07-2016: Κοινοποίηση των διατάξεων των Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας οικ. αριθμ. 5998/02.06.2016 ΦΕΚ 1704Β΄/14.06.2016 και οικ. αριθμ. 15148...
14-07-2016 14-07-2016 ΠΟΛ. 1103/12-07-2016 ΠΟΛ. 1103/12-07-2016: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.) του ν. 383/1976 και των μελών αυτών, μετ...
14-07-2016 14-07-2016 ΠΟΛ. 1102/12-07-2016 ΠΟΛ. 1102/12-07-2016: Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 περί «Ανείσπρακτων Εισοδημάτων από Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας».