Κατάσταση δημοσιεύσεων

Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-07-2015 02-07-2015 ΠΟΛ. 1137/30-06-2015 ΠΟΛ. 1137/30-06-2015: Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία με μετρητά κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας.
02-07-2015 02-07-2015 ΠΟΛ. 1136/30-06-2015 ΠΟΛ. 1136/30-06-2015: Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕ...
02-07-2015 02-07-2015 ΠΟΛ. 1139/30-06-2015 ΠΟΛ. 1139/30-06-2015: Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών μετά την έκδοση της ΠΟΛ.11...
02-07-2015 02-07-2015 ΠΟΛ. 1138/30-06-2015 ΠΟΛ. 1138/30-06-2015: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος αλλοδαπών εταιρειών ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, μετά την έναρξη ισχύος τ...
01-07-2015 01-07-2015 ΠΟΛ. 1135/30-06-2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρ...
30-06-2015 30-06-2015 ΠΟΛ. 1132/25-06-2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β’ 763).
30-06-2015 30-06-2015 ΠΟΛ. 1134/25-06-2015 «Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από διαγνωστικά εργαστήρια.»
26-06-2015 26-06-2015 ΠΟΛ. 1130/25-06-2015 ΠΟΛ. 1130/25-06-2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων...
23-06-2015 23-06-2015 ΠΟΛ. 1124/18-06-2015 «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170Α’), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδετ...
18-06-2015 18-06-2015 ΠΟΛ. 1123/18-06-2015 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εσόδων από δίδακτρα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
16-06-2015 16-06-2015 ΠΟΛ. 1119/10-06-2015 Εφαρμογή της απαλλακτικής διάταξης του άρθρου 27.1.δ΄ & ε΄ του Κώδικα ΦΠΑ σε σχέση με το άρθρο 14 του ίδιου Κώδικα για τον τόπο παροχής των υπηρεσιών
16-06-2015 16-06-2015 ΠΟΛ. 1122/15-06-2015 Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 της ΠΟΛ. 1033/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την ΠΟΛ.1054/2...
16-06-2015 16-06-2015 ΠΟΛ. 1121/16-06-2015 Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν.
16-06-2015 16-06-2015 ΠΟΛ. 1118/11-06-2015 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1178/2010 (ΦΕΚ 1916Β) "Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet".
16-06-2015 16-06-2015 ΠΟΛ. 1120/15-06-2015 ΠΟΛ. 1120/15-06-2015: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4328/2015 περί τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013)
11-06-2015 11-06-2015 ΠΟΛ. 1114/05-06-2015 ΠΟΛ. 1114/05-06-2015: Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1004/2015 περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013.
11-06-2015 11-06-2015 ΠΟΛ 1116/10-6-2015 Διευκρινήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
09-06-2015 09-06-2015 ΠΟΛ. 1112/02-06-2015 ΠΟΛ. 1112/02-06-2015: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία ...
08-06-2015 08-06-2015 ΠΟΛ. 1115/05-06-2015 ΕΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ε9: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 3 και 6 του ν. 4328/2015.
03-06-2015 03-06-2015 ΠΟΛ. 1113/02-06-2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄).
27-05-2015 27-05-2015 ΠΟΛ. 1110/26-05-2015 ΠΟΛ. 1110/26-05-2015: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του ν.4321/2015, όπως ισχύουν.
26-05-2015 26-05-2015 ΠΟΛ. 1106/19-05-2015 ΠΟΛ. 1106/19-05-2015: Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων1-17του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)
20-05-2015 20-05-2015 ΠΟΛ. 1095/23-04-2015 Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφ...
15-05-2015 15-05-2015 ΠΟΛ. 1101/11-05-2015 Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2013 σε νομικά πρόσωπα και λοιπά θέματα για την επιβολή και την είσπραξή του.
15-05-2015 15-05-2015 ΠΟΛ. 1104/13-05-2015 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή.
13-05-2015 13-05-2015 ΠΟΛ. 1103/11-05-2015 ΠΟΛ. 1103/11-05-2015: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας...
12-05-2015 12-05-2015 ΠΟΛ. 1102/ 11-05-2015 ΠΟΛ. 1102/ 11-05-2015: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014
12-05-2015 12-05-2015 ΠΟΛ. 1088/17-04-2015 ΠΟΛ. 1088/17-04-2015: <br> 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και...
08-05-2015 08-05-2015 ΠΟΛ. 1096/28-04-2015 ΠΟΛ.1096/28-04-2015: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2015 και διαδικασία υποβολής αυτής.
07-05-2015 07-05-2015 ΠΟΛ. 1092/17-04-2015 «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.»
07-05-2015 07-05-2015 ΠΟΛ. 1098/30-04-2015 Παράταση της προθεσμίας εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4321/2015, όπως ισχύει.
07-05-2015 07-05-2015 ΠΟΛ. 1091/09-04-2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1051/19.2.2015 (ΦΕΚ Β΄373/18.3.2015) αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματικ...
07-05-2015 07-05-2015 ΠΟΛ. 1100/05-05-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Ημερομηνία μεταβολής Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.
07-05-2015 07-05-2015 ΠΟΛ. 1099/05-05-2015 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν....
29-04-2015 29-04-2015 ΠΟΛ. 1097/28-04-2015 (Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3) Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.
28-04-2015 28-04-2015 ΠΟΛ. 1075/31-03-2015 ΠΟΛ. 1075/31-03-2015: Καθορισμός διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης ειδικών περιπτώσεων του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ).
27-04-2015 27-04-2015 ΠΟΛ. 1077/06-04-2015 ΠΟΛ. 1077/06-04-2015: Διαδικασία υποβολής των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)
23-04-2015 23-04-2015 ΠΟΛ. 1094/17-04-2015 Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων και των βοηθημάτων – οικονομικών ενισχύσεων.
23-04-2015 23-04-2015 ΠΟΛ. 1093/22-04-2015 Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των εμποροβιομηχανικών εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν. 89/1967.
21-04-2015 21-04-2015 ΠΟΛ. 1086/16-04-2015 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4321/2015(ΦΕΚ 32Α) αναφορικά με δικαστικούς συμβιβασμούς για εκκρεμείς φορολογικές διαφορές.
16-04-2015 16-04-2015 ΠΟΛ. 1074/01-04-2015 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολο...
16-04-2015 16-04-2015 ΠΟΛ. 1085/15-04-2015 ΠΟΛ. 1085/15-04-2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της...
15-04-2015 15-04-2015 ΔΤ:Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για υπερδωδεκάμηνες χρήσεις... Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για υπερδωδεκάμηνες χρήσεις σύμφωνα με τον προηγούμενο Κ.Φ.Ε.
14-04-2015 14-04-2015 ΠΟΛ. 1079/06-04-2015 ΠΟΛ. 1079/06-04-2015: Διευκρινίσεις επί της αριθμ. ΠΟΛ.1216/2014 εγκυκλίου, σχετικά με την έκπτωση ή μη δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ
14-04-2015 14-04-2015 ΠΟΛ. 1078/06-04-2015 ΠΟΛ. 1078/06-04-2015: Διευκρινίσεις ως προς την διαδικασία επιστροφής φόρου που παρακρατήθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
09-04-2015 09-04-2015 ΠΟΛ. 1084/08-04-2015 Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές αλλοδαπών αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος που υπηρετούν σε εμπορικά πλοία.
09-04-2015 09-04-2015 ΠΟΛ. 1083/08-04-2015 Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος που δίνονται βάσει επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
08-04-2015 08-04-2015 ΠΟΛ.1082/06-04-2015 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 – Φ2 TAXIS)
08-04-2015 08-04-2015 ΠΟΛ. 1081/06-04-2015 ΠΟΛ. 1081/06-04-2015: Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσ...
03-04-2015 03-04-2015 ΠΟΛ.1076/26-03-2015 Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13)