Κατάσταση δημοσιεύσεων

Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-01-2016 27-01-2016 ΠΟΛ. 1010/18-01-2016 Απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που δραστηριοποιούνται σε πορθμεία ή άλλες διαδρομές ...
27-01-2016 27-01-2016 ΠΟΛ. 1015/26-01-2016 Στατιστικά κατώφλια έτους 2016 για την υποβολή δήλωσης Intrastat
26-01-2016 26-01-2016 ΠΟΛ. 1013/21-01-2016 Κοινοποίηση της 22/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
25-01-2016 25-01-2016 ΠΟΛ. 1009/18-01-2016 ΠΟΛ. 1009/18-01-2016: Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντ...
21-01-2016 21-01-2016 ΠΟΛ. 1270/23-12-2015 ΠΟΛ. 1270/23-12-2015: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στο Δήμο Μεγανησίου, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
21-01-2016 21-01-2016 ΠΟΛ. 1266/18-12-2015 ΠΟΛ. 1266/18-12-2015: Τροποποίηση της Απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργος Οικονομικών ΠΟΛ 1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) περί αρμοδιότητας χορήγησης ρύθμισης άρθρων 1- 17 Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ ...
21-01-2016 21-01-2016 ΠΟΛ. 1271/19-12-2015 ΠΟΛ. 1271/19-12-2015: Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1185/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1949) «Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο»
15-01-2016 15-01-2016 ΠΟΛ. 1006/05-01-2016 ΠΟΛ. 1006/05-01-2016: Κοινοποίηση ακριβούς αντιγράφου της γνωμοδότησης υπ’ αριθμ. 256/2015 του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε επιχειρή...
12-01-2016 12-01-2016 ΠΟΛ. 1003/05-01-2016 Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός τ...
08-01-2016 08-01-2016 ΠΟΛ. 1279/29-12-2015 ΠΟΛ. 1279/29-12-2015: Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 για το έτος 2015.
08-01-2016 08-01-2016 ΠΟΛ. 1274/30-12-2015 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώ...
05-01-2016 05-01-2016 ΠΟΛ. 1278/31-12-2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
04-01-2016 04-01-2016 ΠΟΛ. 1277/29-12-2015 ΠΟΛ. 1277/29-12-2015: Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν.4172/2013 για το έτος 2015.
30-12-2015 30-12-2015 ΠΟΛ. 1268/21-12-2015 Υποχρεώσεις υποκειμένων που παρέχουν απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ υπηρεσίες εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει (άρθρο 19 του ν...
29-12-2015 29-12-2015 ΠΟΛ.1263/ 10-12-2015 Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του ν. 27/1975 (Α’ 77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94)
23-12-2015 23-12-2015 ΠΟΛ. 1267/21-12-2015 ΠΟΛ. 1267/21-12-2015: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
18-12-2015 18-12-2015 ΠΟΛ.1264/17-12-2015 Κοινοποίηση των άρθρων 20 του ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α΄ 133) και 29 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄164), σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 39α παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και...
11-12-2015 11-12-2015 ΠΟΛ. 1240/ 29-10-2015: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014... ΠΟΛ. 1240/ 29-10-2015: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
11-12-2015 11-12-2015 ΠΟΛ. 1254/26-11-2015 ΠΟΛ. 1254/26-11-2015: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
08-12-2015 08-12-2015 ΠΟΛ. 1260/03-12-2015 ΠΟΛ. 1260/03-12-2015: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) Aπόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδ...
08-12-2015 08-12-2015 ΠΟΛ.1256/30-11-2015 ΠΟΛ.1256/30-11-2015: Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων...
07-12-2015 07-12-2015 ΠΟΛ.1251/12-11-2015 ΠΟΛ.1251: Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, κα...
03-12-2015 03-12-2015 ΠΟΛ. 1259/30-11-2015 ΠΟΛ. 1259/30-11-2015: Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω...
02-12-2015 02-12-2015 ΠΟΛ. 1257/30-11-2015 ΠΟΛ. 1257/30-11-2015: Χρόνος υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172...
26-11-2015 26-11-2015 ΠΟΛ. 1253/25-11-2015 ΠΟΛ. 1253/25-11-2015: Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο Δήμο Λευκάδας.
23-11-2015 23-11-2015 Δ.ΟΡΓ.Α 1148493 ΕΞ2015: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1036682 ... Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί...
20-11-2015 20-11-2015 ΠΟΛ.1247/ 06-11-2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1808/21.8.2015 ΑΓΓΔΕ)
16-11-2015 16-11-2015 ΠΟΛ. 1243/30-10-2015 Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά...
13-11-2015 13-11-2015 ΠΟΛ.1244/03-11-2015 ΠΟΛ.1244/03-11-2015: Συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών καθώς και στην παράδοση αυτών, ως τελικών αγαθών.
09-11-2015 09-11-2015 ΠΟΛ. 1246/06-11-2015 ΠΟΛ. 1246/06-11-2015: Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στους Δήμους Σκοπέλου, Ανδρα...
03-11-2015 03-11-2015 ΠΟΛ. 1242/27-10-2015 Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2015 - 2016.
30-10-2015 30-10-2015 ΠΟΛ. 1239/23-10-2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
30-10-2015 30-10-2015 ΠΟΛ. 1241/30-10-2015 Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 30.10.2015.
23-10-2015 23-10-2015 ΠΟΛ. 1237/21-10-2015 Έλεγχος παραγραφόμενων υποθέσεων των φορολογιών κεφαλαίου.
23-10-2015 23-10-2015 ΠΟΛ. 1235/21-10-2015 Φορολογική μεταχείριση υπεραξίας που αποκτά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back) ακινήτου, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
22-10-2015 22-10-2015 ΠΟΛ.1231/ 21-10-2015 Διευκρινίσεις ως προς την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που μετασχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.2166...
22-10-2015 22-10-2015 ΠΟΛ.1232/ 21-10-2015 Φορολογική μεταχείριση εισπραττόμενων μερισμάτων ημεδαπής μητρικής εταιρείας από αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε τρίτη χώρα με την οποία υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ.
21-10-2015 21-10-2015 ΠΟΛ.1230/ 14-10-2015 Διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας
21-10-2015 21-10-2015 ΠΟΛ. 1218/02-10-2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού.
21-10-2015 21-10-2015 ΠΟΛ.1206/ 15-09-2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
20-10-2015 20-10-2015 ΠΟΛ. 1228/16-10-2015 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» των πράξεων προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και των αποφάσεων χορήγησης έκπτωσης ή μεί...
19-10-2015 19-10-2015 ΠΟΛ. 1214/29-09-2015 ΠΟΛ. 1214/29-09-2015: Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίω...
19-10-2015 19-10-2015 ΠΟΛ. 1229/15-10-2015 Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1213-22/09/2015 «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου».
14-10-2015 14-10-2015 ΠΟΛ. 1225/06-10-2015 Διακοπή εργασιών επιχειρήσεων ιδιοκτησίας Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης
12-10-2015 12-10-2015 ΠΟΛ. 1221/06-10-2015 Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2015 - 2016, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
12-10-2015 12-10-2015 ΠΟΛ. 1223/08-10-2015 ΠΟΛ. 1223/08-10-2015: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).
07-10-2015 07-10-2015 ΠΟΛ. 1220/05-10-2015 Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, όταν οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης καταβάλλουν ποσά για εξόφληση δαπάνης αγοράς φαρμάκων η προμήθεια των οπ...
07-10-2015 07-10-2015 ΠΟΛ. 1216/01-10-2015 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2015 και επομένων.
06-10-2015 06-10-2015 ΠΟΛ. 1217/24-09-2015 ΠΟΛ. 1217/24-09-2015: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α'94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
02-10-2015 02-10-2015 ΠΟΛ.1212/24-09-2015 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής.