Κατάσταση δημοσιεύσεων

Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
01-10-2015 01-10-2015 ΠΟΛ. 1200/02-09-2015 ΠΟΛ. 1200/02-09-2015: Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
29-09-2015 29-09-2015 ΠΟΛ. 1204/04-09-2015 ΠΟΛ. 1204/04-09-2015: Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή μετρητά
25-09-2015 25-09-2015 ΠΟΛ. 1213/22-09-2015 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου.
24-09-2015 24-09-2015 ΠΟΛ. 1211/22-09-2015 ΠΟΛ. 1211/22-09-2015: Διενέργεια αποσβέσεων επί της αξίας των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (οχημάτων), όπως αυτή προσδιορίστηκε από την Εκτιμητική Επιτροπή του ...
23-09-2015 23-09-2015 ΠΟΛ. 1194/27-08-2015 ΠΟΛ. 1194/27-08-2015: Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κρ...
23-09-2015 23-09-2015 ΠΟΛ. 1192/13-08-2015 ΠΟΛ. 1192/13-08-2015: Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ. Δ.759/440/29.05.2003 (ΦΕΚ 729/Β) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μετ...
21-09-2015 21-09-2015 ΠΟΛ. 1209/17-09-2015 ΠΟΛ. 1209/17-09-2015: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 της ΥΠΟΠ/ΦΟΥ Δ4 της ΠΑΡ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) σχετικά με την προσαύξηση ποσών φόρου και εισφοράς π...
21-09-2015 21-09-2015 ΠΟΛ. 1208/16-09-2015 Εκχώρηση μισθωμάτων από κληρονόμο
18-09-2015 18-09-2015 ΠΟΛ. 1207/16-09-2015 ΠΟΛ. 1207/16-09-2015: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 26 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές ...
17-09-2015 17-09-2015 ΠΟΛ. 1205/15-09-2015 ΠΟΛ. 1205/15-09-2015: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων
16-09-2015 16-09-2015 ΠΟΛ. 1202/10-09-2015 ΠΟΛ. 1202/10-09-2015: Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών
10-09-2015 10-09-2015 ΠΟΛ. 1189/26-08-2015 ΠΟΛ. 1189/26-08-2015: «Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και τ...
10-09-2015 10-09-2015 ΠΟΛ. 1167/9-9-2015 Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις ...
08-09-2015 08-09-2015 ΠΟΛ. 1196/03-09-2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων
04-09-2015 04-09-2015 ΠΟΛ.1156/ 16-07-2015 Τρόπος καταβολής και απόδοσης Φ.Π.Α. στα κράτη μέλη κατανάλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000)
04-09-2015 04-09-2015 ΠΟΛ. 1188/26-08-2015 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄/14.08.2015) ΣΧΕΤ. : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07.2015 εγκύκλιος
03-09-2015 03-09-2015 ΠΟΛ. 1178/11-08-2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (ΦΕΚ 19 Β΄/2014), απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρ...
02-09-2015 02-09-2015 ΠΟΛ. 1177/11-08-2015 ΠΟΛ. 1177/11-08-2015: Κοινοποίηση των διατάξεων των Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 21816/26.06.2015 (ΦΕΚΒ΄1437/10.07.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών. Σ...
02-09-2015 02-09-2015 ΠΟΛ. 1176/11-08-2015 ΠΟΛ. 1176/11-08-2015: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 20622/17.06.2015 (ΦΕΚ Β΄/23.06.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών. Σχετ. έγγ...
02-09-2015 02-09-2015 ΠΟΛ. 1172/03-08-2015 ΠΟΛ. 1172/03-08-2015: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 21815/2015 (ΦΕΚ Β΄1334/02.07.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών. Σχετ. έγγρ....
02-09-2015 02-09-2015 ΠΟΛ. 1171/03-08-2015 ΠΟΛ. 1171/03-08-2015: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 21814/26.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1299/30.06.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών. Σχετ....
27-08-2015 27-08-2015 ΠΟΛ. 1182/11-08-2015 - ΠΟΛ. 1191/11-08-2015 ΠΟΛ. 1182/11-08-2015: Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS». <br><br> ΠΟΛ. 1191/11-08-2015: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α...
27-08-2015 27-08-2015 ΠΟΛ. 1180/12-08-2015 ΠΟΛ. 1180/12-08-2015: Τροποποίηση της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1271/23-12-2013 (ΦΕΚ Β΄3364) «Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλε...
26-08-2015 26-08-2015 ΠΟΛ. 1186/25-08-2015 ΠΟΛ. 1186/25-08-2015: Διευκρινίσεις για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 για το φορολογικό έτος 2014 μετά...
26-08-2015 26-08-2015 ΠΟΛ. 1163/23-07-2015 Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου.
26-08-2015 26-08-2015 ΠΟΛ. 1185/19-08-2015 ΠΟΛ. 1185/19-08-2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της...
25-08-2015 25-08-2015 ΠΟΛ. 1184/21-08-2015 ΠΟΛ. 1184/21-08-2015: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν.4172/2013
21-08-2015 21-08-2015 ΠΟΛ. 1183/20-08-2015 Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1257) Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας ει...
03-08-2015 03-08-2015 ΠΟΛ. 1170/30-07-2015 Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης αλλοδαπών τουριστικών πρακτορείων το έτος 2014.
30-07-2015 30-07-2015 ΠΟΛ.1148/07-07-2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
30-07-2015 30-07-2015 ΠΟΛ. 1166/23-07-2015 Αρμόδια Φορολογική Αρχή στην ημεδαπή για τεκμηρίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Οδηγιών 2011/96/ΕΕ (Μητρικών - Θυγατρικών) και 2003/49/ΕΚ (Τόκων-Δ...
29-07-2015 29-07-2015 ΠΟΛ. 1165/23-07-2015 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 104 του ν.4316/2014 σχετικά με τον τόπο παροχής υπηρεσιών και την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών κα...
28-07-2015 28-07-2015 ΠΟΛ 1164/15-07-2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 12596/09.04.2015 (ΦΕΚΒ΄685/21.04.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών
28-07-2015 28-07-2015 ΠΟΛ. 1162/22-07-2015 Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της τραπεζικής αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων
28-07-2015 28-07-2015 ΠΟΛ. 1158/17-07-2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των περ. α) και β), της παραγράφου 3, του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (Α΄80), περί φόρου ασφαλίστρων
27-07-2015 27-07-2015 ΠΟΛ.1150/ 10-7-2015 Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ.1657Β’) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθ...
22-07-2015 22-07-2015 ΠΟΛ. 1155/16-07-2015 ΠΟΛ. 1155/16-07-2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της...
20-07-2015 20-07-2015 ΠΟΛ. 1151/14-07-2015 ΠΟΛ. 1151/14-07-2015: Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1257) Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των ...
17-07-2015 17-07-2015 ΠΟΛ. 1160/17-07-2015 ΠΟΛ. 1160/17-07-2015: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α΄/16.7.2015), που αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη δι...
17-07-2015 17-07-2015 ΠΟΛ. 1159/17-07-2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α’ 80/16-07-2015).
16-07-2015 16-07-2015 ΠΟΛ. 1153/15-07-2015 Εξόφληση δαπανών κατά την παράταση της διάρκειας της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α'/28.06.2015).
14-07-2015 14-07-2015 ΠΟΛ. 1141/30-06-2015 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4256/14 (ΦΕΚ 92/Α΄) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.
13-07-2015 13-07-2015 ΠΟΛ. 1147/03-07-2015 Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1133/2015 για τη θέση σε αναγκαστική ακινησία αυτοκινήτων οχημάτων για τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης.
13-07-2015 13-07-2015 ΠΟΛ. 1149/10-07-2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.
07-07-2015 07-07-2015 ΠΟΛ. 1142/02-07-2015 Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013.
06-07-2015 06-07-2015 ΠΟΛ. 1146/03-07-2015 Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ.12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 στην περίπτωση υπό εκκαθάριση εταιρειών
06-07-2015 06-07-2015 ΠΟΛ. 1145/03-07-2015 Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαίρεση των αφορολόγητων αποθεματικών που προέρχονται από την υπεραξία από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για ...
06-07-2015 06-07-2015 ΠΟΛ. 1144/03-07-2015 ΠΟΛ. 1144/03-07-2015: Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης
06-07-2015 06-07-2015 ΠΟΛ. 1143/03-07-2015 ΠΟΛ. 1143/03-07-2015: Εξόφληση δαπανών κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α΄/28.06.2015).
02-07-2015 02-07-2015 ΠΟΛ. 1140/01-07-2015 «Παράταση προθεσμιών άσκησης ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία...