Κατάσταση δημοσιεύσεων

Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-06-2014 23-06-2014 ΠΟΛ. 1166/20-6-2014 Διευκρινίσεις ως προς τις εξαιρέσεις από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2014
05-06-2014 05-06-2014 ΠΟΛ. 1146/19-05-2014 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. ...
03-06-2014 03-06-2014 Δ/νση Ελέγχων - Τμήμα Δ Διεύθυνση Ελέγχων - Τμήμα Δ
02-06-2014 02-06-2014 ΠΟΛ. 1141/13-5-2014 Υποβολή του Εντύπου Έναρξης– Μεταβολής– Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών -Φ.Η.Μ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1809/1988, κ...
30-05-2014 30-05-2014 ΠΟΛ. 1156/ 29-5-2014 Απαλλαγή από τόκους της εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που υποβλήθηκαν στις 30.4.2014 μέσω της υπηρεσίας TAXISnet
23-05-2014 23-05-2014 ΠΟΛ. 1145/16-05-2014 Εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 για τα ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν α...
23-05-2014 23-05-2014 ΠΟΛ. 1149/16-05-2014 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
23-05-2014 23-05-2014 ΠΟΛ. 1148/16-05-2014 Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013
16-05-2014 16-05-2014 ΠΟΛ. 1142/15-05-2014 Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. γ΄του άρθρου 50 του ν.4238/2014 όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 184 του ν.4261/2014 αναφορικά με την εξέταση από...
16-05-2014 16-05-2014 ΠΟΛ. 1143/15-05-2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των περ. α’ και β’ της παρ. 22 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 και λοιπές διευκρινίσεις σχετικά με την εφ...
16-05-2014 16-05-2014 ΠΟΛ. 1140/13-05-2014 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013.
15-05-2014 15-05-2014 ΠΟΛ. 1137/13-05-2014 Έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ.ια της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, ...
12-05-2014 12-05-2014 ΠΟΛ. 1132/08-05-2014 Βεβαίωση και καταβολή κατόπιν αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994
09-05-2014 09-05-2014 ΠΟΛ. 1130/08-05-2014 Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 σχετικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
08-05-2014 08-05-2014 ΠΟΛ. 1074/14-03-2014 Τροποποίηση του χρόνου υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2013 και εφεξής.
08-05-2014 08-05-2014 ΠΟΛ. 1127/30-04-2014 Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Απριλίου 2014.
08-05-2014 08-05-2014 ΠΟΛ. 1107/14-04-2014 Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
28-04-2014 28-04-2014 ΠΟΛ. 1117/25-04-2014 Εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 για τα ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν α...
28-04-2014 28-04-2014 ΠΟΛ. 1120/25-04-2014 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες.
25-04-2014 25-04-2014 ΠΟΛ. 1116/24-04-2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β΄ του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και...
23-04-2014 23-04-2014 ΠΟΛ. 1094/07-04-2014 «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1050/17-2-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474 τεύχος Β/25-2-2014 περί καθορισμού του περιεχομένου και του τ...
23-04-2014 23-04-2014 ΠΟΛ. 1105/10-04-2014 Καθορισμός φορολογούμενων που ασχολούνται κατ΄ επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172...
17-04-2014 17-04-2014 ΚΥΑ Δ12 1063601 ΕΞ2014 Διανομή κοινωνικού μερίσματος
17-04-2014 17-04-2014 ΠΟΛ. 1108/14-04-2014 Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
16-04-2014 16-04-2014 ΠΟΛ. 1103/09-04-2014 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4254/2014(ΦΕΚ 85Α΄/7.4.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.»
09-04-2014 09-04-2014 ΠΟΛ. 1096/ 08-04-2014 Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης – Αίτησης και Αναλυτικής Κατάστασης Δικαιολογητικών» (έντυπο 010Α – ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS) για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδι...
28-03-2014 28-03-2014 ΠΟΛ. 1285/ 31-12-2013 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. / ΠΟΛ.1015/10.1.2012 (ΦΕΚ Β΄257/13.2.2012) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών», όπως τροποποιήθηκε από την Α.Υ.Ο.Ο/ΠΟΛ 1200...
28-03-2014 28-03-2014 ΠΟΛ. 1063/ 21-02-2014 Καθορισμός Εναλλακτικής Διαδικασίας οριστικής παύσης ΦΗΜ, λόγω μη χρήσης του
28-03-2014 28-03-2014 ΠΟΛ. 1062/ 21-02-2014 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. / ΠΟΛ.1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β΄54/16.1.2014) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών»
28-03-2014 28-03-2014 ΠΟΛ. 1058/ 21-02-2014 Υποχρέωση των κατόχων αδειών καταλληλότητας ΑΔΗΜΕ-Ταξιμέτρων, στα φορολογικά ταξίμετρα των οποίων παρατηρείται το φαινόμενο να επεμβαίνουν άτομα μη εξουσιοδοτημένα από τους κατα...
27-03-2014 27-03-2014 ΠΟΛ. 1084/ 24-03-2014 Παροχή πληροφοριών ως προς την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης μεταβολής για τη λύση και θέση σε εκκαθάριση κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών.
20-03-2014 20-03-2014 ΠΟΛ. 1051/06-03-2014 <p>1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. </p>...
20-03-2014 20-03-2014 ΠΟΛ. 1055/17-02-2014 Συμπλήρωση-Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013(ΦΕΚ 3367Β΄/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού ...
20-03-2014 20-03-2014 ΠΟΛ. 1079/19-03-2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013...
20-03-2014 20-03-2014 ΠΟΛ. 1065/26-2-2014 Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης ...
19-03-2014 19-03-2014 ΠΟΛ. 1074/14-03-2014 Τροποποίηση του χρόνου υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2013 και εφεξής
19-03-2014 19-03-2014 ΠΟΛ. 1078/17-03-2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014
18-03-2014 18-03-2014 ΠΟΛ. 1076/17-03-2014 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013.
18-03-2014 18-03-2014 ΠΟΛ. 1064/17-03-2014 Φορολογική μεταχείριση των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα με βάση τις διατάξεις του ν.4110/2013
06-03-2014 06-03-2014 ΠΟΛ. 1069/04-03-2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) «Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή», όπως τροποποιήθηκε με...
06-03-2014 06-03-2014 ΠΟΛ. 1067/4-3-2014 ΠΟΛ. 1067/4-3-2014
06-03-2014 06-03-2014 ΠΟΛ. 1278/27-12-2013 Εξόφληση φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο ακινήτου και εκχώρηση του τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο
06-03-2014 06-03-2014 ΠΟΛ. 1277/27-12-2013 Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Α΄ 170)
06-03-2014 06-03-2014 ΠΟΛ. 1276/27-12-2013 Καθορισμός του τρόπου καταβολής των φόρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.4174/2013
06-03-2014 06-03-2014 ΠΟΛ. 1275/27-12-2013 Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει
06-03-2014 06-03-2014 ΠΟΛ. 1274/27-12-2013 Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄), όπως ισχύει
28-02-2014 28-02-2014 ΠΟΛ. 1066/27-02-2014 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 50 του ν. 4238/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών) υποθέσεων που είχαν εισα...
27-02-2014 27-02-2014 ΠΟΛ. 1046/07-02-2014 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα(Έντυπο Ε20/...
08-01-2014 06-01-2014 ΠΟΛ. 1283/30-12-2013 Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας