Κατάσταση δημοσιεύσεων

Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
07-07-2016 07-07-2016 ΠΟΛ. 1095/30-06-2016 ΠΟΛ. 1095/30-06-2016: Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος, δεν έχουν εφαρμογή και επί υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας στη...
07-07-2016 07-07-2016 ΠΟΛ. 1096/04-07-2016 ΠΟΛ. 1096/04-07-2016: Συμπλήρωση της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων – ΠΟΛ. 1041/2016 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ...
06-07-2016 06-07-2016 ΠΟΛ.1098/30-06-2016 ΠΟΛ 1098: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 82/2016 γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ.
01-07-2016 01-07-2016 ΠΟΛ. 1094/12-07-2016 Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες.
01-07-2016 01-07-2016 ΠΟΛ. 1092/30-06-2016 ΠΟΛ. 1092/30-06-2016: Παράταση προθεσμιών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και βεβαιωμένων μη ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω τροποποί...
01-07-2016 01-07-2016 ΠΟΛ. 1093/23-06-2016 ΠΟΛ. 1093/23-06-2016: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 – Φ2 TAXIS). ...
01-07-2016 01-07-2016 ΠΟΛ. 1084/23-06-2016 1. ΠΟΛ. 1084/23-06-2016: Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS». <br> 2. ΕΝΤΥΠΟ Φ2 TAXIS 050 ΦΠΑ ...
29-06-2016 29-06-2016 ΠΟΛ. 1088/24-06-2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 – 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών.
28-06-2016 28-06-2016 ΠΟΛ.1087/23-06-2016 Κοινοποίηση διατάξεων ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) και ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) που αφορούν φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
27-06-2016 27-06-2016 ΠΟΛ. 1080/22-06-2016 Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου αλλά μόνο του τέλους επιτη...
27-06-2016 27-06-2016 ΠΟΛ. 1079/22-06-2016 ΠΟΛ. 1079/22-06-2016: Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο έναρξης διενέργειας αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία, τα δικαιώματα και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης με βάση τις διατάξεις τ...
21-06-2016 21-06-2016 ΠΟΛ. 1078/07-06-2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4378/2016 (ΦΕΚ Α’ 55) που αφορούν την κατάργηση των άρθρων 3 έως και 13 του ν. 3312/2005, με την επιφύλαξη ισχύος ορισμένων εξ αυτών
11-06-2016 11-06-2016 ΠΟΛ. 1073/01-06-2016 ΠΟΛ. 1073/01-06-2016: Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας ...
10-06-2016 10-06-2016 ΠΟΛ. 1075/08-06-2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4172/2013.
09-06-2016 09-06-2016 ΠΟΛ.1074: 07-06-2016 Κοινοποίηση των άρθρων 45 έως και 49 και 206 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94).
07-06-2016 07-06-2016 ΠΟΛ. 1072/01-06-2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 2367/1995 περί Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
06-06-2016 06-06-2016 ΠΟΛ.1070: 06-06-2016 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2015
03-06-2016 03-06-2016 ΠΟΛ.1068: 01-06-2016 Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 7, 8 και 11 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 και της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του ν.4389/2016.
03-06-2016 03-06-2016 ΠΟΛ. 1066/01-06-2016 Τροποποίηση Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007): Κοινοποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαραγράφου Γ3 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄/14-8-2015), του άρθρου 66 του...
31-05-2016 31-05-2016 ΠΟΛ.1058/ 20-04-2016 Προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. στην πώληση ζωντανών ζώων που προορίζονται για σφαγή και στην πώληση κρέατος
31-05-2016 31-05-2016 ΠΟΛ. 1064/30-05-2016 Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγ...
25-05-2016 25-05-2016 ΠΟΛ.1061/24-05-2016 ΠΟΛ.1061/24-05-2016: Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξε...
24-05-2016 24-05-2016 ΠΟΛ.1060/17-05-2016 1. ΠΟΛ.1060/17-05-2016: Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016 (Ορθή Επανάληψη 22/04/2016) εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναφορικά με την καταχώ...
23-05-2016 23-05-2016 ΠΟΛ. 1053/26-04-2016 ΠΟΛ. 1053/26-04-2016: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.
12-05-2016 12-05-2016 ΠΟΛ. 1051/25-04-2016 ΠΟΛ. 1051/25-04-2016: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
10-05-2016 10-05-2016 ΠΟΛ. 1059/09-05-2016 ΠΟΛ. 1059/09-05-2016: Καταβολή ποσού κατ΄άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης (Σχετ.: ΠΟΛ 1192/2011)
09-05-2016 09-05-2016 ΠΟΛ. 1054/26-04-2016 ΠΟΛ. 1054/26-04-2016: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών οικ. 5555/2016 (ΦΕΚ Β΄ 612/08.03.2016) και παροχή σχετι...
09-05-2016 09-05-2016 ΠΟΛ. 1052/25-04-2016 ΠΟΛ. 1052/25-04-2016: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 44566/18.12.2015 (ΦΕΚΒ΄2969/31.12.2015)
05-05-2016 05-05-2016 ΠΟΛ. 1056/26-04-2016 ΠΟΛ. 1056/26-04-2016: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 14 «Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας» του ν. 4378/2016 «Προσαρμογή της Eλληνικής Nομοθεσίας ...
05-05-2016 05-05-2016 ΠΟΛ. 1055/26-04-2016 ΠΟΛ. 1055/26-04-2016: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών α...
28-04-2016 28-04-2016 ΠΟΛ.1049/ 20-04-2016 ΠΟΛ.1049/ 20-04-2016:«Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 κ...
22-04-2016 22-04-2016 ΠΟΛ. 1050/22-04-2016 ΠΟΛ. 1050/22-04-2016: Εφαρμογή της ΚΥΑ Π.2859/2389/187/ΠΟΛ.137, στην αγορά θερμοκηπιακού τύπου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
20-04-2016 20-04-2016 ΠΟΛ. 1044/7-4-2016 ΠΟΛ. 1044/7-4-2016: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν.4172/2013
14-04-2016 14-04-2016 ΠΟΛ.1046/ 07-04-2016 Παροχή πληροφοριών ως προς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία)
06-04-2016 06-04-2016 ΠΟΛ.1042/16-03-2016 Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015.
05-04-2016 05-04-2016 ΠΟΛ. 1039/01-01-2016 Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων, που αφορούν σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών, που είναι δικαιούχοι καθεστώτων πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας και παραμονής ...
23-03-2016 23-03-2016 ΠΟΛ. 1034/31-12-2015 (2016) ΠΟΛ. 1034/31-12-2015 (2016): Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ 1657Β’), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτ...
22-03-2016 22-03-2016 ΠΟΛ. 1036/18-03-2016 ΠΟΛ. 1036/18-03-2016: Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και ...
18-03-2016 18-03-2016 ΠΟΛ. 1035/18-03-2016 Κοινοποίηση της 47/2015 Γνωμοδότησης της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.
15-03-2016 15-03-2016 ΠΟΛ. 1030/01-03-2016 Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1001/4-1-2016 (Β' 1) Απόφασης του Αν Υπουργού Οικονομικών "Καθορισμός της διδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ειδικού τέλους παιγνίων ανά στήλη όπω...
11-03-2016 11-03-2016 ΠΟΛ. 1029/29-02-2016 Κοινοποίηση της με αριθμό 121/2015 Γνωμοδότησης του Α΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τον συμψηφισμό ποσών από επιστροφή Ε.Φ.Κ. με ασφαλιστικές οφειλέ...
22-02-2016 22-02-2016 ΠΟΛ. 1023/12-02-2016 ΠΟΛ. 1023/12-02-2016: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στους Δήμους Λευκάδας, Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας-Ιθάκης.
22-02-2016 22-02-2016 ΠΟΛ. 1011/22-01-2016 ΠΟΛ. 1011/22-01-2016: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
19-02-2016 19-02-2016 ΠΟΛ.1024/ 12-2-2016 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄152) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.
19-02-2016 19-02-2016 ΠΟΛ. 1016/01/02/2016 Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1274 (ΦΕΚ Β΄2919/30.12.2015).
18-02-2016 18-02-2016 ΠΟΛ. 1022/11-02-2016 Καθορισμός της διαδικασίας καθώς και του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου μετά τις ρυθμίσεις των διατάξε...
18-02-2016 18-02-2016 ΠΟΛ. 1020/21-01-2016 ΠΟΛ. 1020/21-01-2016: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 137/2014 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού
10-02-2016 10-02-2016 ΠΟΛ. 1018/03-02-2016 ΠΟΛ. 1018/03-02-2016: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 41322/2015 (ΦΕΚ Β΄2604/03.12.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών. Σχετ. έγγρ....
05-02-2016 05-02-2016 ΠΟΛ. 1019/03-02-2016 ΠΟΛ. 1019/03-02-2016: Αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικ...
28-01-2016 28-01-2016 ΠΟΛ. 1002/28-12-2015 Εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών με αναστολή ΦΠΑ