Κατάσταση δημοσιεύσεων

Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
03-04-2017 03-04-2017 Δ.ΟΡΓ.Α 1046680 ΕΞ/27-3-2017(Β΄1137): Λειτουργία Φορ. και Τελων. Ακαδημίας... Δ.ΟΡΓ.Α 1046680 ΕΞ/27-3-2017(Β΄1137): Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς...
20-01-2017 20-01-2017 Δ.ΟΡΓ.Α 1172597 ΕΞ 2016: Τροποποίηση... Δ.ΟΡΓ.Α 1172597 ΕΞ 2016: «Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29-1-2016 (Β΄ 295) αποφάσεων του Γενικού Γρα...
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΑΦ 1000637ΕΞ 2017: Παροχή διεκρινίσεων για την ιδιότητα του κατ’επάγγελμα... ΔΕΑΦ 1000637ΕΞ 2017: Παροχή διευκρινίσεων για την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ. 1 του άρθ.65 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α’)
13-01-2017 13-01-2017 ΔΕΑΦ 1004570 ΕΞ 2017: Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση του δικαιώμ... ΔΕΑΦ 1004570 ΕΞ 2017: Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων, σε κτίρια που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες.
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΑΦ 1188103 ΕΞ2016: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτά Ανώνυμ... ΔΕΑΦ 1188103 ΕΞ2016: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτά Ανώνυμη Εταιρεία από την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών μετ...
22-11-2016 22-11-2016 ΔΕΑΦ Β 1167345 ΕΞ 2016:Φορολογική μεταχείριση της χρεωστικής διαφοράς(ζημίας)... ΔΕΑΦ Β 1167345 ΕΞ 2016: Φορολογική μεταχείριση της χρεωστικής διαφοράς (ζημίας) που προέκυψε σε βάρος προσωπικής εταιρείας από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο ...
22-11-2016 22-11-2016 Συντελεστής απόσβεσης αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής... ΔΕΑΦ Β 1168150 ΕΞ 2016: Συντελεστής απόσβεσης αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
21-11-2016 21-11-2016 Έναρξη λειτ. Τελωνειακής Περ. Αχαΐας κ' Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε) Έναρξη λειτουργίας της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας και Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.)
21-11-2016 21-11-2016 Ενέργειες της ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ενόψη της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο. Ενέργειες της ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ενόψη της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο.
08-11-2016 08-11-2016 Φορολογική μεταχείριση ληφθέντος ασφαλίσματος συνεπεία λήξης ομαδικού... ΔΕΑΦ 1160724 ΕΞ 2016: Φορολογική μεταχείριση ληφθέντος ασφαλίσματος συνεπεία λήξης ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
07-11-2016 07-11-2016 ΔΔΘΤΟΚ Γ 1151184 ΕΞ 2016 ΔΔΘΤΟΚ Γ 1151184 ΕΞ 2016: Αντικατάσταση του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της υπ’ αριθμ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015 ΕΔΥΟ κοινοποίησης της αριθμ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ2015/31-7-20...
07-11-2016 07-11-2016 ΔΔΘΤΟΚ Γ 1158944 ΕΞ 2016/4.11.2016 ΔΔΘΤΟΚ Γ 1158944 ΕΞ 2016/4.11.2016: Διευκρινίσεις επί του κωδικού συνημμένων εγγράφων «1860: Σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών – Ναυλοσύμφωνο» του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της ...
07-10-2016 07-10-2016 Προθεσμία υποβολής δηλ. φορολ.εισοδ. ΦΠ που συμμετέχουν σε ναυτικές εταιρίες... ΔΕΑΦ 1144304 ΕΞ 2016: Προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε ναυτικές εταιρίες του ν. 959/1979.
16-09-2016 16-09-2016 Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα... ΔΕΑΦΑ 1134898 ΕΞ 2016: Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζομένους τους ή συγγενείς αυτών.
15-09-2016 15-09-2016 ΔΕΑΦ 1133932 ΕΞ 2016: Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων... Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
12-09-2016 12-09-2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1041643 ΕΞ 2015/26-03-2015.... Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1041643 ΕΞ 2015/26-03-2015 (Β’ 543) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησ...
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΑΦΑ1130889 ΕΞ2016: Διευκρινίσεις για τα πιστοποιητικα φορολογικής κατοικίας Διευκρινίσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας.
23-08-2016 23-08-2016 ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ2016: Μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις... ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ2016: Μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις και οι σχετικές ...
09-08-2016 09-08-2016 ΔΔΘΤΟΚ Γ 1114220 ΕΞ2016: Σχετικά με τον ατελή εφοδιασμό με καύσιμα... Σχετικά με τον ατελή εφοδιασμό με καύσιμα επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών τα οποία διενεργούν παράλληλα και αλιευτικό τουρισμό.
09-08-2016 09-08-2016 ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ 2016: Χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων αναπηρίας... Χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων αναπηρίας που εκδίδονται από τα ΚΕΠΑ
08-08-2016 08-08-2016 ΔΕΑΦ Β 1118024 ΕΞ 2016: Διευκρινίσεις ως προς την προθεσμία υποβολής της δήλωσ.. Διευκρινίσεις ως προς την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που μετασχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.δ.12...
08-08-2016 08-08-2016 ΔΕΑΦ Β 1118027 ΕΞ 2016: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη διενέργεια.... Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη διενέργεια αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013.
29-07-2016 29-07-2016 ΔΕΛ Ε 1114839 ΕΞ 2016: Δημόσια Ανακοίνωση της FATF - Ιούνιος 2016 ΔΕΛ Ε 1114839 ΕΞ 2016: Δημόσια Ανακοίνωση της FATF - Ιούνιος 2016
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1104799 ΕΞ 2016: Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκ. μηχανισμού... Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από δικηγορικές εταιρείες του ν.4194/2013.
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΑΦ Β΄ 1111600 ΕΞ 2016: Κοινοποίηση της αριθμ. 127/2016 γνωμοδότησης του ... ΔΕΑΦ Β΄ 1111600 ΕΞ 2016: Κοινοποίηση της αριθμ. 127/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη φορολογική αντιμετώπιση ζημιών σε χρήσεις μέχρι τις 31.1.2.2013, ...
22-07-2016 22-07-2016 ΔΕΑΦΒ΄1111586 ΕΞ2016: Φορολογική μεταχείριση εσόδων από πώληση διαμερισμάτων... ΔΕΑΦΒ΄1111586 ΕΞ2016: Φορολογική μεταχείριση εσόδων από πώληση διαμερισμάτων οικοδομικής επιχείρησης τα οποία έχει αγοράσει ημιτελή και τα αποπερατώνει ή τα έχει αγοράσει ήδη α...
21-07-2016 21-07-2016 ΔΕΑΦ Β΄1110696 ΕΞ 2016: Χρόνος διενέργειας παρακράτησης φόρου... Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο διενέργειας παρακράτησης φόρου στις αμοιβές της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, καθώς και τον χρόνο συμψηφισμού του φόρου π...
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΑΦ Β΄ 1110286 ΕΞ 2016: Υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου... Σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση που η ...
20-07-2016 20-07-2016 Οδηγίες για καταχώρηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξ. νόμων στο έντυπο Ν. ΔΕΑΦ Β΄1110127 ΕΞ 2016: Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων στο έντυπο Ν.
20-07-2016 20-07-2016 Φορολογική αντιμετώπιση της επίμορτης αγροληψίας με τον ν.4172/2013 ΔΕΑΦ Α 1109853/2016: Φορολογική αντιμετώπιση της επίμορτης αγροληψίας με τον ν.4172/2013
20-07-2016 20-07-2016 ΔΕΑΦΒ 1110012 ΕΞ2016: Χρόνος κτήσης του εισοδήματος μισθώτριας εταιρείας... Χρόνος κτήσης του εισοδήματος μισθώτριας εταιρείας που καταβάλλεται βάσει δικαστικής απόφασης και αφορά αναδρομική μείωση μισθωμάτων.
18-07-2016 18-07-2016 Yποβολή δικαιολογητικών αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα ΔΔΑΔ Γ 1108253 ΕΞ2016: Yποβολή δικαιολογητικών αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα
29-06-2016 29-06-2016 ΔΕΑΦ Β 1097116 ΕΞ 2016: Παρακράτηση φόρου σε τόκους ομολογιακού δανείου... Παρακράτηση φόρου σε τόκους ομολογιακού δανείου το ποσό των οποίων καταβάλλεται με την έκδοση νέων ομολογιών
29-06-2016 29-06-2016 ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ2016: Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος... Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των εισπραττόμενων μερισμάτων από εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν...
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΑΦ1096157ΕΞ 2016:ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ Φορολογική μεταχείριση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση στους υπαλλήλους της εταιρείας.
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΑΦ Β 1095090 ΕΞ 2016:Διαχωρισμός της αξίας κτήσης του οικοπέδου από την αξία.. ΔΕΑΦ Β 1095090 ΕΞ 2016: Διαχωρισμός της αξίας κτήσης του οικοπέδου από την αξία του κτίσματος, κατά τη διενέργεια των φορολογικών αποσβέσεων του άρθρου 24 του ν.4172/2013.
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΑΦ Β΄1095069 ΕΞ 2016: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης... ΔΕΑΦ Β΄1095069 ΕΞ 2016: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε.
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΑΦ Β 1095061: Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων που συστάθηκε... ΔΕΑΦ Β 1095061/22-06-2016: Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων που συστάθηκε μετά τον θάνατο αγρότη, με σκοπό την πώληση της αγροτικής παραγωγής του θανόντος.
22-06-2016 22-06-2016 Eγκύκλιος σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Υ.Κ.) καυσίμων επαγγελματικών τουριστικών πλοίων του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ) και των επαγγελματικών τουριστικών πλοί...
14-06-2016 14-06-2016 Δ. ΟΡΓ. Δ 1089439 ΕΞ 2016: «Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, ενόψει της ... Δ. ΟΡΓ. Δ 1089439 ΕΞ 2016: «Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο».
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΑΦΒ 1086181 2016:Έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού... Έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) και των ειδικών τελών του άρθρου 25 του ν.3468/2006 απο τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (μονάδων παραγωγής ηλεκτρ...
09-06-2016 09-06-2016 ΔΕΑΦΒ 1086197 ΕΞ 2016:Υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών.. Υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 του ν.4174/2013 για επιχειρήσεις που συγχωνεύονται με απορρόφηση με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993.
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΑΦΒ 1084012 ΕΞ2016:Διευκρινίσεις για έκπτωση ΕΝΦΙΑ από οικοδομική επιχείρηση Διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση ΕΝΦΙΑ από οικοδομική επιχείρηση
03-06-2016 03-06-2016 ΔΕΑΦ Β΄1084102 ΕΞ 2016: Μετατροπή ατομικης επιχείρησης και κοινωνίας σε ΙΚΕ Εφαρμογή των διατάξεων των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993 επί μετατροπής ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου σε ΙΚΕ.
02-06-2016 02-06-2016 ΔΕΑΦ Α 1083185 ΕΞ 2016: Φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων... Φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΑΦ Β΄1081630 ΕΞ 2016/26-05-2016: Οι δημοτικοί συνδυασμοί δεν υποχρεούνται... ΔΕΑΦ Β΄1081630 ΕΞ 2016/26-05-2016: Οι δημοτικοί συνδυασμοί δεν υποχρεούνται, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
23-05-2016 23-05-2016 ΔΕΑΦ Β 1076528 ΕΞ 2016: Χρόνος παρακράτησης και απόδοσης του φόρου... Χρόνος παρακράτησης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα που προκύπτει από τα μαθηματικά αποθέματα ασφαλιστικών εταιρειών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 κ...
19-05-2016 19-05-2016 ΔΕΑΦ Β 1074804 ΕΞ 2016: Συντελεστής απόσβεσης λεωφορείου δημοσίας χρήσης ... ΔΕΑΦ Β 1074804 ΕΞ 2016: Συντελεστής απόσβεσης λεωφορείου δημοσίας χρήσης ενταγμένου στα Κ.Τ.Ε.Λ.
09-05-2016 09-05-2016 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ αριθμ. 2/25811α/16.03.2016 ΚΥΑ ΦΕΚ 919Β' ... Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ αριθμ. 2/25811α/16.03.2016 ΚΥΑ ΦΕΚ 919Β΄/05.04.2016 Ρύθμιση αποπληρωμής ανεξόφλητων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας, που προέρχονται από δευτερεύουσες...
06-05-2016 06-05-2016 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΔΕΚΟ/ΔΕΑΦ Β 1069397ΕΞ 2016 Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 στην περίπτωση ταμειακής εξόφλησης συναλλαγών με επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.