Κατάσταση δημοσιεύσεων

Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-05-2014 02-05-2014 Δ14Α 1071323 ΕΞ 2014/02-05-2014: Διευκρινίσεις για ΠΟΛ 1164/2013 Δ14Α 1071323 ΕΞ 2014/02-05-2014: Διευκρινίσεις για ΠΟΛ 1164/2013
23-04-2014 23-04-2014 Λειτουργία των ΔΟΥ για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων στις εκλογές Λειτουργία των ΔΟΥ για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων στις εκλογές
03-04-2014 03-04-2014 Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ παγίου του οποίου παραχωρήθηκε χρήση έναντι ανταλλάγματος Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ παγίου του οποίου παραχωρήθηκε η χρήση έναντι ανταλλάγματος ...
14-03-2014 14-03-2014 Θεώρηση βιβλίου και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών στις περιφερειακές και ... <b>Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1045826 ΕΞ 2014: Θεώρηση βιβλίου και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές</b>
04-03-2014 04-03-2014 Πληροφορίες σχετικά με περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Πληροφορίες σχετικά με περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. ...
22-11-2013 22-11-2013 Δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. τιμολογίου προηγούμενης χρήσης Δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. τιμολογίου προηγούμενης χρήσης