Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Αθήνας επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2215/30-4-2018 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2214/30-4-2018 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2213/30-4-2018 Έκτακτη Εισφορά αρ. 5 ν. 3833/2010 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2212/30-4-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2211/30-4-2018 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2209/30-4-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2210/30-4-2018 Έκτακτη Εισφορά αρ. 5 ν. 3833/2010 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2205/30-04-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α 2016 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘ.54-61 Ν.4446/2016
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2208/30-4-2018 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2207/30-04-2018 Φ.Μ.Α – ΑΡΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΕΤΒΑ ΜΕ ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΗ ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΘ.ΦΟΡΟΥ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2206/30-04-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α 2017
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2203/30-04-2018 Φ.Α.Π 2013 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘ.54-61 Ν.4446/2016
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2204/30-04-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α 2015 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘ.54-61 Ν.4446/2016
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2201/30-04-2018 Φ.Α.Π 2012 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘ.54-61 Ν.4446/2016
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2202/30-04-2018 Φ.Α.Π 2013 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘ.54-61 Ν.4446/2016
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2200/30-04-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2198/30-04-2018 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2199/30-04-2018 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
30-04-2018 30-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2197/30-04-2018 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2195/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2196/27-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2193/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2194/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2191/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2192/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2189/27-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΟΧΗ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2190/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2187/27-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2188/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2186/27-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.7 ΤΟΥ Ν. 4337/2015 – ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2185/27-4-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ -ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2182/27-04-2018 Φ.Π.Α & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 4 Ν. 2523/97 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2184/2-047-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 58Α ΤΟΥ Ν. 4174/2013 – ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΠ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2183/27-04-2018 ΦΜΑΠ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2180/27-4-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2181/27-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 & 58Α ΤΟΥ Ν. 4174/2013
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2178/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣΠΑΡΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2179/27-04-2018 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2176/27-04-2018 Φ.Α.Π – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4446/2016
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2177/27-04-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣΠΑΡΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
27-04-2018 27-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2175/27-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2171/26-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2170/26-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.7 ΤΟΥ Ν. 4337/2015 –ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2169/26-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2168/26-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2166/26-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2167/26-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2164/26-04-2018 ΚΒΣ – ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2165/26-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
26-04-2018 26-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2174/26-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ