Κατάσταση δημοσιεύσεων

Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-04-2015 02-04-2015 ΠΟΛ. 1068/24-03-2015 Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ.,...
02-04-2015 02-04-2015 ΠΟΛ. 1073/31-03-2015 Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013
02-04-2015 02-04-2015 ΔΤ: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY 01/04/2015: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
02-04-2015 02-04-2015 ΠΟΛ.1062/ 20-03-2015 ΠΟΛ.1062/ 20-03-2015: Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωση...
02-04-2015 02-04-2015 ΠΟΛ. 1072/ 31-03-2015 ΠΟΛ. 1072/ 31-03-2015: Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
01-04-2015 01-04-2015 ΠΟΛ. 1070/ 27-03-2015 ΠΟΛ. 1070/ 27-03-2015: Στατιστικά κατώφλια έτους 2015 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές
01-04-2015 01-04-2015 ΠΟΛ. 1049/ 11-02-2015 ΠΟΛ. 1049/ 11-02-2015: Τροποποίηση της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 ως προς το χρόνο ισχύος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ
01-04-2015 01-04-2015 ΠΟΛ. 1066/18-03-2015 ΠΟΛ. 1066/18-03-2015: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει
01-04-2015 01-04-2015 ΠΟΛ. 1071/ 31-03-2015 ΠΟΛ. 1071/ 31-03-2015: Κοινοποίηση της με αριθμό 170/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά το μέρος που έγινε δεκτή, αναφορικά με τη δυνατότητα του λήπτη φο...
27-03-2015 27-03-2015 ΠΟΛ.1069/23-03-2015 Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 & 40 ν.4172/2013).
27-03-2015 27-03-2015 ΠΟΛ.1061/19-03-2015 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α 19/3/2015)
26-03-2015 26-03-2015 ΠΟΛ. 1067/20-03-2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013.
23-03-2015 23-03-2015 ΠΟΛ. 1050/18-02-2015 Διαδικασία εγγραφής και διαγραφής/εξαίρεσης στα ειδικά καθεστώτα φορoλόγησης των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 47α...
20-03-2015 20-03-2015 ΠΟΛ. 1053/27-02-2015 ΠΟΛ. 1053/27-02-2015: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
05-03-2015 05-03-2015 ΠΟΛ. 1056/02-03-2015 ΠΟΛ. 1056/02-03-2015: Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)
04-03-2015 04-03-2015 ΠΟΛ.1055/27-02-2015 Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους
03-03-2015 03-03-2015 ΠΟΛ. 1054/02-03-2015 ΠΟΛ. 1054/02-03-2015: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) Aπόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδ...
03-03-2015 03-03-2015 ΠΟΛ. 1027/22-01-2015 ΠΟΛ. 1027/22-01-2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων
03-03-2015 03-03-2015 ΠΟΛ. 1024/21-01-2015 ΠΟΛ. 1024/21-01-2015: Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συνα...
03-03-2015 03-03-2015 ΠΟΛ. 1022/21-01-2015 ΠΟΛ. 1022/21-01-2015: Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.
03-03-2015 03-03-2015 ΠΟΛ. 1023/21-01-2015 ΠΟΛ. 1023/21-01-2015: Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικ...
03-03-2015 03-03-2015 ΠΟΛ. 1019/16-01-2015 ΠΟΛ. 1019/16-01-2015: Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμ...
03-03-2015 03-03-2015 ΠΟΛ. 1007/09-01-2015 ΠΟΛ. 1007/09-01-2015: Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.
03-03-2015 03-03-2015 ΠΟΛ. 1028/23-01-2015 ΠΟΛ. 1028/23-01-2015: Τροποποίηση διατάξεων της ΠΟΛ 1013/2014 (ΦΕΚ Β΄32/14.1.2014) απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας μ...
03-03-2015 03-03-2015 ΠΟΛ. 1027/22-01-2015 ΠΟΛ. 1027/22-01-2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων
25-02-2015 25-02-2015 ΠΟΛ. 1052/20-02-2015 Κοινοποίηση άρθρων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’).
20-02-2015 20-02-2015 ΠΟΛ. 1017/15-01-2015 ΠΟΛ. 1017/15-01-2015: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
19-02-2015 19-02-2015 ΠΟΛ. 1036/26-01-2015 Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.
19-02-2015 19-02-2015 ΠΟΛ. 1015/14-01-2015 ΠΟΛ. 1015/14-01-2015: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
18-02-2015 18-02-2015 ΠΟΛ. 1047/12-02-2015 ΠΟΛ. 1047/12-02-2015: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και στ΄ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013.
18-02-2015 18-02-2015 ΠΟΛ. 1046/06-02-2015 ΠΟΛ. 1046/06-02-2015: Φορολογική μεταχείριση καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών οικ. έτους 2014 από μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς και δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισ...
16-02-2015 16-02-2015 ΠΟΛ. 1045/10-02-2015 Παροχή οδηγιών ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
12-02-2015 12-02-2015 ΠΟΛ. 1040/04-02-2015 ΠΟΛ. 1040/04-02-2015: Τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ για πράξεις που διενεργήθηκαν το έτος 2014 από αγρότες φυσικά πρόσωπα
12-02-2015 12-02-2015 ΠΟΛ. 1035/30-01-2015 Διευκρινίσεις στην απαλλαγή από ΦΠΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ.1268/11, στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων.
12-02-2015 12-02-2015 ΠΟΛ. 1044/10-02-2015 ΠΟΛ. 1044/10-02-2015: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013).
10-02-2015 10-02-2015 ΠΟΛ. 1043/23-01-2015 ΠΟΛ. 1043/23-01-2015: Διαγραφή προσαύξησης 2% της δεύτερης δόσης του χρεωστικού υπολοίπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις πρώτες φορολογικές περιόδους 2014
06-02-2015 06-02-2015 ΠΟΛ. 1042/26-01-2015 ΠΟΛ. 1042/26-01-2015: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).
05-02-2015 05-02-2015 ΠΟΛ. 1034/30-01-2015 ΠΟΛ. 1034/30-01-2015: Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 30 Ιανουαρίου 2015 και παράταση του χρόνου καταβολής του φόρου.
05-02-2015 05-02-2015 ΠΟΛ. 1010/09-01-2015 ΠΟΛ. 1010/09-01-2015: Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής ΦΠΑ του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ
04-02-2015 04-02-2015 ΠΟΛ. 1039/26-01-2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.
04-02-2015 04-02-2015 ΠΟΛ. 1037/02-02-2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση.
29-01-2015 29-01-2015 ΠΟΛ. 1032/26-01-2015 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013).
29-01-2015 29-01-2015 ΠΟΛ. 1031/23-01-2015 Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2015.
23-01-2015 23-01-2015 ΠΟΛ. 1026/22-01-2015 ΠΟΛ. 1026/22-01-2015: Χρόνος έκδοσης των παραστατικών που απαιτούνται για την απόδειξη του δασικού χαρακτήρα ακινήτων, για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014.
23-01-2015 23-01-2015 ΠΟΛ. 1025/21-01-2015 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη θεώρηση ταυτοτήτων συγκεκριμένων προσώπων για ελεύθερη είσοδο στα δημόσια θεάματα και ακροάματα.
21-01-2015 21-01-2015 ΠΟΛ. 1009/12-01-2015 ΠΟΛ. 1009/12-01-2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μεταβολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται εντός δέκα ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου
20-01-2015 20-01-2015 ΠΟΛ. 1011/15-01-2015 ΠΟΛ. 1011/15-01-2015: Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκ...
20-01-2015 20-01-2015 ΠΟΛ. 1018/15-01-2015 ΠΟΛ. 1018/15-01-2015: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουρ...
20-01-2015 20-01-2015 ΠΟΛ. 1017/15-01-2015 ΠΟΛ. 1017/ 15-01-2015: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
05-01-2015 05-01-2015 ΠΟΛ. 1005/30-12-2014 ΠΟΛ. 1005/30-12-2014: Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολών και επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης