Κατάσταση δημοσιεύσεων

Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
05-01-2015 05-01-2015 ΠΟΛ. 1004/02-01-2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,ετών 2015 και επομένων.
02-01-2015 02-01-2015 ΠΟΛ. 1263:Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας 2015 ΠΟΛ. 1263/31-12-2014: Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.
31-12-2014 31-12-2014 ΠΟΛ. 1264/30-12-2014 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013
31-12-2014 31-12-2014 ΠΟΛ. 1261/22-10-2014 Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της παραγράφου 15 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ)
23-12-2014 23-12-2014 ΠΟΛ. 1250/08-12-2014 ΠΟΛ. 1250/08-12-2014: Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε νομικά πρόσωπα.
23-12-2014 23-12-2014 ΠΟΛ. 1255/11-12-2014 ΠΟΛ. 1255/11-12-2014: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
12-12-2014 12-12-2014 ΠΟΛ. 1254/ 11-12-2014 Παύση της ισχύος της με αριθ. ΠΟΛ. 1218/2014 εγκυκλίου Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με την υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4...
12-12-2014 12-12-2014 ΠΟΛ. 1252/10-12-2014 Αναγραφή του ΦΠΑ στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται κατά την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, κατόπιν χορήγησης άδειας αναστολής καταβολ...
11-12-2014 11-12-2014 ΠΟΛ. 1247/27-11-2014 Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα σεισμόπληκτα ακίνητα των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας για τα έτη 2014 και 2015.
11-12-2014 11-12-2014 ΠΟΛ. 1248/02-12-2014 ΠΟΛ. 1248/02-12-2014: Απαιτούμενα παραστατικά για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.
11-12-2014 11-12-2014 ΠΟΛ. 1251/05-12-2014 Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας.
21-11-2014 21-11-2014 ΠΟΛ. 1245/20-11-2014 Τροποποίηση της Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1236/2014 (ΦΕΚ 3033 Β΄) «Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του v....
21-11-2014 21-11-2014 ΠΟΛ. 1236/07-11-2014 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51 ΤΟΥ Ν 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014)
17-11-2014 17-11-2014 ΠΟΛ. 1239/17-11-2014 Συμπλήρωση και τροποποίηση της ΠΟΛ.1047/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσ...
17-11-2014 17-11-2014 ΠΟΛ. 1240/17-11-2014 Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας ετών 2010 έως και 2013.
12-11-2014 12-11-2014 ΠΟΛ. 1237/11-11-2014 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014.
10-11-2014 10-11-2014 ΠΟΛ.1234/27-10-2014 Φορολογική μεταχείριση πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια κατόπιν των Αποφάσεων του Σ.τ.Ε. <br> <br> Διευκ...
05-11-2014 05-11-2014 ΠΟΛ. 1224/13-10-2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17-02-2014 (ΦΕΚ 389 B΄) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
05-11-2014 05-11-2014 ΠΟΛ. 1221/13-10-2014 Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 – Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση μειώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ).
31-10-2014 31-10-2014 ΠΟΛ.1227/15-10-2014 Τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και μεταβίβασης ακινήτων.
31-10-2014 31-10-2014 ΠΟΛ.1215/30-09-2014 Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και προίκας
21-10-2014 21-10-2014 ΠΟΛ. 1232/21-10-2014 Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγ...
20-10-2014 20-10-2014 ΠΟΛ. 1231/20-10-2014 Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014
20-10-2014 20-10-2014 ΠΟΛ. 1215/30-09-2014 Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και προίκας.
13-10-2014 13-10-2014 ΠΟΛ. 1222/10-10-2014 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223Α’).
08-10-2014 08-10-2014 ΠΟΛ. 1207/18-09-2014 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
03-10-2014 03-10-2014 ΠΟΛ. 1218/03-10-2014 Υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) έτους 2014 στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
03-10-2014 03-10-2014 ΠΟΛ. 1212/26-09-2014 Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους
03-10-2014 03-10-2014 ΠΟΛ. 1216/01-10-2014 Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013.
29-09-2014 29-09-2014 ΠΟΛ. 1205/12-09-2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1279/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014.», όπως έχει συμπ...
26-09-2014 26-09-2014 ΠΟΛ. 1201/04-09-2014 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
26-09-2014 26-09-2014 ΠΟΛ. 1211/24-09-2014 Συμπλήρωση της παραγράφου 8 της ΠΟΛ. 1076/2014 εγκυκλίου, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013.
24-09-2014 24-09-2014 ΠΟΛ. 1208/ 17-09-2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
24-09-2014 24-09-2014 ΠΟΛ. 1209/19-09-2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014
19-09-2014 19-09-2014 ΠΟΛ. 1193/14-08-2014 Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1080/2014 απόφασης − Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ).
17-09-2014 17-09-2014 ΠΟΛ. 1206/16-09-2014 Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των συμπλοιοκτησιών παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρα.
15-09-2014 15-09-2014 ΠΟΛ. 1200/15-09-2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων
29-08-2014 29-08-2014 ΠΟΛ. 1198/25-08-2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ
19-08-2014 19-08-2014 ΠΟΛ. 1194/14-08-2014 Αξιοποίηση των διατάξεων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιου...
13-08-2014 13-08-2014 ΠΟΛ. 1192/12-08-2014 Aναστολή της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), καθώς και για την έκδοση αποφάσεων επ...
13-08-2014 13-08-2014 ΠΟΛ. 1191/12-08-2014 Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ’ εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), ...
13-08-2014 13-08-2014 ΠΟΛ. 1188/01-08-2014 Τροποποίηση της Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1259/05-12-2013 ( ΦΕΚ 3119 Β΄) “Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπ...
05-08-2014 05-08-2014 ΠΟΛ. 1184/30-07-2014 ΠΟΛ. 1184/30-07-2014 Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
05-08-2014 05-08-2014 ΠΟΛ. 1185/30-07-2014 ΠΟΛ. 1185/30-07-2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.
31-07-2014 31-07-2014 ΠΟΛ. 1186/31-07-2014 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014
29-07-2014 29-07-2014 ΠΟΛ. 1183/28-07-2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κ...
25-07-2014 25-07-2014 ΠΟΛ. 1182/25-07-2014 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄-7.4.2014) περί της γνωστοπο...
22-07-2014 22-07-2014 ΠΟΛ. 1180/16-07-2014 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α).
21-07-2014 21-07-2014 ΠΟΛ. 1176/14-07-2014 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β) «Yποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
21-07-2014 21-07-2014 ΠΟΛ. 1175/14-07-2014 Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013.