Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Ανακοινώσεις-Νέα-Δελτία Τύπου RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
25-06-2015 25-06-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προϊσταμένων τμ/τος Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, της Γενικής ...
25-06-2015 25-06-2015 Πρόσκληση ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων των ΔOY (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Περιφέρειας Αττικής (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
25-06-2015 25-06-2015 Πρόσκληση ενδιαφέροντος θέσεων Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ...(Ορθή Επανάληψη) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) των Περιφερειών εκτός της Περιφέρειας Αττικής (Ορθ...
25-06-2015 25-06-2015 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέσεις επιπέδου Τμήματος Γεν. Δ/νσης Γ.Χ.Κ. και... Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων επιπέδου Τμήματος Γεν. Δ/νσης Γ.Χ.Κ. & επιπέδου Τμήματος-Αυτ. Γραφείου Περιφερειακών Χ.Υ. της ΓΓΔΕ
25-06-2015 25-06-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τμήματος Γεν.Διευθ.Τελωνείων... «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κ...
22-06-2015 22-06-2015 ΔΕΑΦ 1075889 ΕΞ2015 ΚΥΑ σχετικά με τη διανομή κοινωνικού μερίσματος Τροποποίηση της αριθμ. Δ12 1100217 ΕΞ 2014(Β΄1848) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη διανομή κοινωνικού μερίσματος.
19-06-2015 19-06-2015 ΔΤ:ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΓΓΔΕ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔ. ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΓΓΔΕ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
18-06-2015 18-06-2015 ΔΕΑΦ Β 1083083 ΕΞ2015 Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού Χαρακτηρισμός του ανταλλάγματος (μίσθωμα) που αποκτούν οι ΟΤΑ από την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλ...
18-06-2015 18-06-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προϊσταμένων Τμ/τος Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, της Γενικής ...
18-06-2015 18-06-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προϊσταμένου Υπ/νσης Κέντρου Μεγάλων Επιχ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης του Κέντρου Μεγάλων Επιχειρήσεων , της Γεν...
18-06-2015 18-06-2015 ΔΤ: Συνέντευξη Τύπου - Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/06/2015: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛ...
16-06-2015 16-06-2015 ΔΕΑΦ Β 1081633 ΕΞ2015:Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ν.Π.. Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) της τμηματικής έκπτωσης της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ν.4093/20...
16-06-2015 16-06-2015 ΔΕΑΦΒ 1081689 ΕΞ 2015: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των... Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/2013, για τα ο...
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ2015 Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
11-06-2015 11-06-2015 Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης ΔΟΥ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)
11-06-2015 11-06-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Προϊσταμένων Δ/νσης Τελωνείων ... Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Δ/νσης Τελωνείων Α΄ Τάξης της ΓΔΤ&ΕΦΚ
10-06-2015 10-06-2015 ΔΤ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Ή ΕΞΟΔΩΝ Δ.Υ.ΚΑΙ ΜΙΣΘ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Ή ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
10-06-2015 10-06-2015 ΔΤ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
10-06-2015 10-06-2015 Φορολογική μεταχείριση επιδόματος βιβλιοθήκης που καταβάλλεται από 1.1.2014 και Φορολογική μεταχείριση επιδόματος βιβλιοθήκης που καταβάλλεται από 1.1.2014 και εφεξής.
10-06-2015 10-06-2015 ΔΕΑΦΑ 1078343 ΕΞ2015 ΔΕΑΦΑ 1078343 ΕΞ2015: Καταχώρηση αμοιβών της περ.στ΄, της παρ.2, του άρθρου 12 του ΚΦΕ στις βεβαιώσεις αποδοχών
09-06-2015 09-06-2015 'Εγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης μη υποχρέωσης για υποβολή δήλωσης φορολ. εισοδήματος Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
08-06-2015 08-06-2015 ΔΤ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/06/2015: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΥ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/06/2015: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ
08-06-2015 08-06-2015 ΔΤ: Συγκρότηση ομάδας για τον καθορισμό προδιαγραφών ποιότητας και λειτουργίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/06/2015: Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας, από τη ΓΓΔΕ, για τον καθορισμό προδιαγραφών ποιότητας και λειτουργίας (service standards) σε δύο (2) τουλάχιστο...
05-06-2015 05-06-2015 ΔΤ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 04/05/2015: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
05-06-2015 05-06-2015 ΔΤ: Ημερίδα για φορολογικές υποχρεώσεις κατοίκων εξωτερικού ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 04/05/2015: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ...
04-06-2015 04-06-2015 ΔΕΑΦΑ 1075426 ΕΞ2015 Φορολογική μεταχείριση περιστασιακών αμοιβών που καταβάλλει γυναικείος συνεταιρισμός
04-06-2015 04-06-2015 ΔΤ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΔΤ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2014
03-06-2015 03-06-2015 Ανάρτηση Οδηγιών Χρήσης για την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Φ.Ε.Φ.Π. Ανάρτηση Οδηγιών Χρήσης για την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2014 (Δ.ΗΛΕ.Δ. / Γ.Γ.Δ.Ε.)
03-06-2015 03-06-2015 ΔΤ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
03-06-2015 03-06-2015 ΔΤ: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
02-06-2015 02-06-2015 ΔΤ: Σχετικά με το ζήτημα της απόδειξης της αναπηρίας Σχετικά με το ζήτημα της απόδειξης της αναπηρίας κατά ποσοστό τουλάχιστον 80%
29-05-2015 29-05-2015 ΔΤ: 4.800.606 ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/05/2015: 14.800.606 ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
28-05-2015 28-05-2015 ΔΤ: Συμμετοχή της Γ.Γ.Δ.Ε. σε ημερίδα του Τομέα Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27/05/2015: Συμμετοχή της Γ.Γ.Δ.Ε. σε ημερίδα του Τομέα Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ) της ΕΕΔΕ με θέμα « Η Δημόσια Διοίκηση Μπροστά σε ...
28-05-2015 28-05-2015 ΔΤ: ΆΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27/05/2015: ΆΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & Φ.Π.Α
27-05-2015 27-05-2015 Περί της φορολογικής μεταχείρισης των ποσών της εκτός έδρας αποζημίωσης... Περί της φορολογικής μεταχείρισης των ποσών της εκτός έδρας αποζημίωσης που δίνονται στο προσωπικό.
26-05-2015 26-05-2015 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορ/κου έτους 2014 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φ.Π. φορολογικού έτους 2014.
26-05-2015 26-05-2015 ΔΤ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25/05/2015: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ
22-05-2015 22-05-2015 ΔΤ: 12.230.000 ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 12.230.000 ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.
21-05-2015 21-05-2015 ΔΤ: καταστολή του λαθρεμπορίου και της διακίνησης όπλων. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/05/2015: καταστολή του λαθρεμπορίου και της διακίνησης όπλων.
20-05-2015 20-05-2015 Εξαίρεση από υποβολή συμφωνητικών εταιρείας Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. ΑΕ και συνδρομητών... Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ....
20-05-2015 20-05-2015 ΔΤ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡ/ΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
20-05-2015 20-05-2015 Εξαίρεση από υποβολή συμφωνητικών της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ και πελατών... Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔ...
20-05-2015 20-05-2015 Εξαίρεση από υποβολή συμφωνητικών της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ και πελατών... Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο...
20-05-2015 20-05-2015 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
19-05-2015 13-05-2014 Στοιχεία Ρυθμίσεων του Ν.4152/2013 Στοιχεία Ρυθμίσεων του Ν.4152/2013
19-05-2015 19-05-2015 ΔΤ: ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/05/2015: ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α.
15-05-2015 15-05-2015 ΔΤ:ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ. Π. ΦΟΡ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/05/2015: ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
14-05-2015 14-05-2015 ΔΤ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/05/2015: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
13-05-2015 13-05-2015 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1234/2014 για την καταβολή του επιδόματος Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1234/2014 για την καταβολή του επιδόματος.