Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 657/21-03-2018 ΦΠΑ ΧΡΗΣΗ 2013 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 658/21-03-2018 ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/1997 ΧΡΗΣΗ 2011 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 656/21-03-2018 ΦΠΑ ΧΡΗΣΗ 2012 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 655/21-03-2018 ΦΠΑ ΧΡΗΣΗ 2011 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 653/21-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ 2012 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 654/21-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ 2013 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 651/21-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΧΡΗΣΗ 2012 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 652/21-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2010-2011 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 649/21-03-2018 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 650/21-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΧΡΗΣΗ 2011 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 648/21-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 647/21-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 646/21-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 664/21-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ 2013 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 667/21-03-2018 Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου-Πράξη Επιβολής Προστίμου
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 666/21-03-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 665/21-03-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 645/20-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – Ν.3601/2007
19-03-2018 19-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 644/19-3-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
19-03-2018 19-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 641/19-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
19-03-2018 19-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 643/19-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-03-2018 19-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 642/19-03-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΕΩΝ
19-03-2018 19-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 640/19-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / Φ.Π.Α.
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 639/16-03-2018 Φ.Π.Α.
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 636/16-03-2018 ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
16-03-2018 16-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 638/16-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ (άρθρο 7 παράγραφος 3 περίπτωση β) του Ν.4337/2015)
16-03-2018 16-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 637/16-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013)
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 634/16-03-2018 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 635/16-03-2018 ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 632/15-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013)
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 633/15-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 630/15-03-2018 Κ.Φ.Δ.
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 631/15-03-2018 Φ.Α.Π.
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 627/15-03-2018 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 629/15-03-2018 Κ.Φ.Δ.
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 628/15-03-2018 Κ.Φ.Δ.
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 625/15-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 626/15-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 623/13-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 624/13-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 619/13-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 622/13-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2018 13-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 621/13-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013)
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 620/13-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – Ν.3601/2007.
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 618/13-03-2018 ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 7 ΠΑΡ.3, 5Ν.4337/15
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 615/13-03-2018 Φ.M.A.
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 617/13-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 616/13-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 614/13-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-03-2018 13-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 613/13-03-2018 ΚΒΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ