Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης επί ενδικοφανών προσφυγών RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1138/3-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1137/3-10-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1135/03-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΝ.Φ.Ι.Α.
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1134/03-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1133/03-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1120/03-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1131/03-10-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1127/03-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1126/03-10-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1119/03-10-2016 Φ.Π.Α.
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1118/03-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1116/03-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1117/03-10-2016 ΚΦΑΣ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1121/3-10-2016 ΦΜΑΠ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1125/3-10-2016 ΦΜΑΠ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1124/3-10-2016 ΦΜΑΠ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1123/3-10-2016 ΦΜΑΠ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1122/3-10-2016 ΦΜΑΠ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1113/3-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α.Ε.Ι.)
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1144/3-10-2016 . - Κ.Β.Σ.
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1136/03-10-2016 ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ-ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1115/3-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1114/3-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1112/3-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ)
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1130/03-10-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ , ΦΠΑ, ΠΕΠ ΦΠΑ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1143/03-10-2016 Φ.Π.Α.
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1142/03-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1141/03-10-2016 Κ.Β.Σ.
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1110/03.10.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
03-10-2016 03-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1111/03.10.16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1095/23-09-2016 ΦΠΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1108/23-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1092/23-09-2016 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1094/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1093/23-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1104/23-09-2016 Αχρεωστήτως Καταβληθέντα
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1106/23-09-2016 Φ.Ε. – Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1105/23-09-2016 Αχρεωστήτως Καταβληθέντα
23-09-2016 23-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1099/23-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/1994)
23-09-2016 23-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1103/23-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
23-09-2016 23-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1102/23-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΘ. 6 ΠΑΡΑΓ. 1 Ν.2523/1997)
23-09-2016 23-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1101/23-09-2016 Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000)
23-09-2016 23-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1100/23-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/1994)
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1091/23-09-2016 Κ.Β.Σ.-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
23-09-2016 23-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1098/23-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. (ΑΡΘ. 6 ΠΑΡΑΓ. 1 Ν.2523/1997)
23-09-2016 23-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1097/23-09-2016 Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000)
23-09-2016 23-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1096/23-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1088/23-09-2016 ΚΒΣ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1090/23-09-2016 ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
23-09-2016 23-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1089/23-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ