Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1802/22-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1803/22-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1801/22-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1800/22-03-2018 Φ.Π.Α
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1799/22-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1797/22-3-2018 ΦΑΠ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71/22-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70/22-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1798/22-3-2018 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ - εισφορά αλληλεγγύης ν.3986/2011 έκτακτη παροχή ν. 3620/2007
22-03-2018 22-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69/22-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 662/21-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2010-2011 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 663/21-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ 2012 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 660/21-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΧΡΗΣΗ 2011 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 661/21-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΧΡΗΣΗ 2012 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 659/21-03-2018 ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/1997 ΧΡΗΣΗ 2012 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 657/21-03-2018 ΦΠΑ ΧΡΗΣΗ 2013 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 658/21-03-2018 ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/1997 ΧΡΗΣΗ 2011 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 656/21-03-2018 ΦΠΑ ΧΡΗΣΗ 2012 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 655/21-03-2018 ΦΠΑ ΧΡΗΣΗ 2011 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 653/21-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ 2012 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 654/21-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ 2013 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 651/21-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΧΡΗΣΗ 2012 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 652/21-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2010-2011 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 649/21-03-2018 ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 650/21-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΧΡΗΣΗ 2011 ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 648/21-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 647/21-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 111/21.03.2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 646/21-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 664/21-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ 2013 ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 667/21-03-2018 Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου-Πράξη Επιβολής Προστίμου
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 666/21-03-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 665/21-03-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 26/21-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 27/21-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 67/21-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-03-2018 21-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 68/21-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 645/20-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – Ν.3601/2007
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 110/20-03-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1796/20-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1792/20-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΜΥ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1795/20-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1794/20-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΜΥ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1793/20-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΜΥ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1790/20-03-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1791/20-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΜΥ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1788/20-03-2018 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1789/20-03-2018 ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΠΔ186/92 (ΚΒΣ)
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1786/20-03-2018 ΦΑΠ
20-03-2018 20-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1787/20-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ