Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1680 / 10-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1668 / 10-5-2016 ΕΤΑΚ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1667 / 10-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΑΦ Β΄1071298 ΕΞ 2016: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με ΠΟΛ 1223 2015 για... ΔΕΑΦ Β΄1071298 ΕΞ 2016: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το φορολογικό έτος ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοι...
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 463 / 10-5-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1677/10-05-2016 ΦΠΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1676/10-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1675/10-05-2016 ΚΒΣ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1663 / 10-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1664 / 10-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1669 / 10-5-2016 ΕΝΦΙΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1665 / 10-5-2016 Κ.Β.Σ.-ΦΠΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 63 / 10-5-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 62 / 10-5-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1674 / 10-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1673 / 10-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1672 / 10-5-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1671 / 10-5-2016 Φ.Μ.Α.Π.
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1670 / 10-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΠΟΛ. 1059/09-05-2016 ΠΟΛ. 1059/09-05-2016: Καταβολή ποσού κατ΄άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης (Σχετ.: ΠΟΛ 1192/2011)
10-05-2016 10-05-2016 ΔΤ: Απαλλαγή από τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09/05/2016: Απαλλαγή από τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 100 / 10-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 99 / 10-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 98 / 10-5-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1678/10-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1679/10-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1666 / 10-5-2016 Κ.Β.Σ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1682 / 10-5-2016 ΦΠΑ 2004
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1681 / 10-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1681 / 10-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1682 / 10-5-2016 ΦΠΑ 2004
10-05-2016 10-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1666 / 10-5-2016 Κ.Β.Σ
09-05-2016 09-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1660/09-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-05-2016 09-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1659/09-05-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ
09-05-2016 09-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1661/09-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-05-2016 09-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1658/09-05-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
09-05-2016 09-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1662 / 9-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-05-2016 09-05-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 61 / 9-5-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
09-05-2016 09-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1657 / 9-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
09-05-2016 09-05-2016 ΠΟΛ. 1054/26-04-2016 ΠΟΛ. 1054/26-04-2016: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών οικ. 5555/2016 (ΦΕΚ Β΄ 612/08.03.2016) και παροχή σχετι...
09-05-2016 09-05-2016 ΠΟΛ. 1052/25-04-2016 ΠΟΛ. 1052/25-04-2016: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 44566/18.12.2015 (ΦΕΚΒ΄2969/31.12.2015)
09-05-2016 09-05-2016 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ αριθμ. 2/25811α/16.03.2016 ΚΥΑ ΦΕΚ 919Β' ... Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ αριθμ. 2/25811α/16.03.2016 ΚΥΑ ΦΕΚ 919Β΄/05.04.2016 Ρύθμιση αποπληρωμής ανεξόφλητων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας, που προέρχονται από δευτερεύουσες...
09-05-2016 09-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1656 / 9-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-05-2016 09-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1656 / 9-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 76 / 6-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75 / 6-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1650 / 6-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1649 / 6-5-2016 Φ.Π.Α.
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1648 / 6-5-2016 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
06-05-2016 06-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1642 / 6-5-2016 ΚΒΣ