Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2403 / 27-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 157 / 27-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΤ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27-6-2016:ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΑΦ1096157ΕΞ 2016:ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ Φορολογική μεταχείριση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση στους υπαλλήλους της εταιρείας.
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2386/27-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2387 / 27-6-2016 Κ.Φ.Α.Σ.
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 697 / 27-6-2016 ΚΒΣ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 6
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2381 / 27-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2382 / 27-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΑΦ Β 1095090 ΕΞ 2016:Διαχωρισμός της αξίας κτήσης του οικοπέδου από την αξία.. ΔΕΑΦ Β 1095090 ΕΞ 2016: Διαχωρισμός της αξίας κτήσης του οικοπέδου από την αξία του κτίσματος, κατά τη διενέργεια των φορολογικών αποσβέσεων του άρθρου 24 του ν.4172/2013.
27-06-2016 27-06-2016 ΠΟΛ. 1080/22-06-2016 Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου αλλά μόνο του τέλους επιτη...
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΑΦ Β΄1095069 ΕΞ 2016: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης... ΔΕΑΦ Β΄1095069 ΕΞ 2016: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε.
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΑΦ Β 1095061: Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων που συστάθηκε... ΔΕΑΦ Β 1095061/22-06-2016: Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων που συστάθηκε μετά τον θάνατο αγρότη, με σκοπό την πώληση της αγροτικής παραγωγής του θανόντος.
27-06-2016 27-06-2016 ΠΟΛ. 1079/22-06-2016 ΠΟΛ. 1079/22-06-2016: Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο έναρξης διενέργειας αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία, τα δικαιώματα και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης με βάση τις διατάξεις τ...
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2395 / 27-6-2016 Φ.Μ.Α.
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2398 / 27-6-2016 Φ.Μ.Α.
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2397 / 27-6-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2396 / 27-6-2016 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. & Ε.Ε.Τ.Α.
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 156 / 27-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2394 / 27-6-2016 Ε.Τ.ΑΚ.
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2393 / 27-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2392 / 27-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2391 / 27-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2388 / 27-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2380 / 27-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2376 / 27-6-2016 Φ.Π.Α.
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2369 / 27-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2368 / 27-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2367 / 27-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 695 / 27-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 696 / 27-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2394 / 27-6-2016 Ε.Τ.ΑΚ.
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2398 / 27-6-2016 Φ.Μ.Α.
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2397 / 27-6-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2396 / 27-6-2016 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. & Ε.Ε.Τ.Α.
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2395 / 27-6-2016 Φ.Μ.Α.
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 156 / 27-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2393 / 27-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2392 / 27-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2391 / 27-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2388 / 27-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2380 / 27-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2376 / 27-6-2016 Φ.Π.Α.
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2369 / 27-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2368 / 27-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-06-2016 27-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2367 / 27-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-06-2016 24-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 154 / 24-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-06-2016 24-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2337/24-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-06-2016 24-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2345/24-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-06-2016 24-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2359 / 24-6-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ