Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-03-2015 04-03-2015 ΠΟΛ.1055/27-02-2015 Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 873 / 4-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 880 / 4-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 888/4-3-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 875/04-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 882/04-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 890/04-03-2015 ΑΚΙΝΗΤΑ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 889/04-03-2015 Άρθρα 5 & 9 Ν. 2523/1997
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 883/04-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 877/04-03-2015 Φ.Π.Α.
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 881/04-03-2015 ΕΝΦΙΑ
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 879/04-03-2015 Φ.Π.Α.
04-03-2015 04-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 878/04-03-2015 Φ.Π.Α.
03-03-2015 03-03-2015 ΠΟΛ. 1054/02-03-2015 ΠΟΛ. 1054/02-03-2015: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) Aπόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδ...
03-03-2015 03-03-2015 ΠΟΛ. 1027/22-01-2015 ΠΟΛ. 1027/22-01-2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων
03-03-2015 03-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 870/03-03-2015 ΚΒΣ
03-03-2015 03-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 867/03-03-2015 ΚΒΣ
03-03-2015 03-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 869/03-03-2015 ΚΒΣ
03-03-2015 03-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 868/03-03-2015 ΚΒΣ
03-03-2015 03-03-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 863/03-03-2015 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ
03-03-2015 03-03-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 860/03-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΑΣ
03-03-2015 03-03-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 862/03-03-2015 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
03-03-2015 03-03-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 861/03-03-2015 ΦΠΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
03-03-2015 03-03-2015 ΠΟΛ. 1024/21-01-2015 ΠΟΛ. 1024/21-01-2015: Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συνα...
03-03-2015 03-03-2015 ΠΟΛ. 1022/21-01-2015 ΠΟΛ. 1022/21-01-2015: Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.
03-03-2015 03-03-2015 ΠΟΛ. 1023/21-01-2015 ΠΟΛ. 1023/21-01-2015: Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικ...
03-03-2015 03-03-2015 ΠΟΛ. 1019/16-01-2015 ΠΟΛ. 1019/16-01-2015: Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμ...
03-03-2015 03-03-2015 ΠΟΛ. 1007/09-01-2015 ΠΟΛ. 1007/09-01-2015: Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.
03-03-2015 03-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 871/03-03-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
03-03-2015 03-03-2015 ΠΟΛ. 1028/23-01-2015 ΠΟΛ. 1028/23-01-2015: Τροποποίηση διατάξεων της ΠΟΛ 1013/2014 (ΦΕΚ Β΄32/14.1.2014) απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας μ...
03-03-2015 03-03-2015 ΠΟΛ. 1027/22-01-2015 ΠΟΛ. 1027/22-01-2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων
03-03-2015 03-03-2015 ΔΤ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2/3/2015: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
03-03-2015 03-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 866/03-03-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
03-03-2015 03-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 865/03-03-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-03-2015 03-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 864/03-03-2015 ΦΜΑΠ
03-03-2015 03-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 859/03-03-2015 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
03-03-2015 03-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 872/03-03-2015 Φ.Π.Α
02-03-2015 02-03-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 854 / 2-3-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΑΣ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 813 / 2-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 802 / 2-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 825 / 2-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 824 / 2-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 823 / 2-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 822 / 2-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 821 / 2-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 820 / 2-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 801 / 2-3-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 858/02-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-03-2015 02-03-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 855/02-03-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ