Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4274/23-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 57/23-10-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4263/23-10-2015 Φ.Π.Α.
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4262/23-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4273/23-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4272/23-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4271/23-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4265/23-10-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΦΠΑ
23-10-2015 23-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4264/23-10-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4250 / 22-10-2015 ΚΒΣ
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΑΦΒ 1137110 ΕΞ2015 Πρόσθετες διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1056/2015... Πρόσθετες διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1056/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τον φορολογικό χειρισμό του υπόλοιπου του λογαριασμού «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» που σχηματίσ...
22-10-2015 22-10-2015 ΠΟΛ.1231/ 21-10-2015 Διευκρινίσεις ως προς την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που μετασχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.2166...
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4258 / 22-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4260 / 22-10-2015 Φ.Α.Π.
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4259 / 22-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4255/22-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4257/22-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4256/22-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4252/22-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4254/22-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4253/22-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-10-2015 22-10-2015 Φορολογική μεταχείριση ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α. που λειτουργούν ως Φορείς ... Φορολογική μεταχείριση ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α. που λειτουργούν ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013
22-10-2015 22-10-2015 ΠΟΛ.1232/ 21-10-2015 Φορολογική μεταχείριση εισπραττόμενων μερισμάτων ημεδαπής μητρικής εταιρείας από αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε τρίτη χώρα με την οποία υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ.
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4248 / 22-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
22-10-2015 22-10-2015 Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών ... Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του ν. 2778/1999.
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 151 / 22-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 150 / 22-10-2015 Φ.Π.Α.
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 149 / 22-10-2015 Κ.Β.Σ.
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69/22-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 57/22-10-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4251/22-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4249/22-10-2015 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 58/22-10-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22-10-2015 22-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69/22-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-10-2015 21-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 148 / 21-10-2015 Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡ. 6 Ν.2523/1997
21-10-2015 21-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 54 / 21-10-2015 ΚΦΑΣ
21-10-2015 21-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 147 / 21-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-10-2015 21-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 146 / 21-10-2015 ΦΠΑ
21-10-2015 21-10-2015 ΠΟΛ.1230/ 14-10-2015 Διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας
21-10-2015 21-10-2015 ΔΤ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΟΣΑ/G20 (BEPS) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΟΣΑ/G20 “BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING” (BEPS) ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΓΔΕ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
21-10-2015 21-10-2015 ΠΟΛ. 1218/02-10-2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού.
21-10-2015 21-10-2015 ΠΟΛ.1206/ 15-09-2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
21-10-2015 21-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4247/21-10-2015 ΦΠΑ
21-10-2015 21-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 55 / 21-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΚΒΣ
21-10-2015 21-10-2015 ΔΤ: Ημερίδα κατά του καρκίνου του μαστού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΓΔΕ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ»
21-10-2015 21-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 56/21-10-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
20-10-2015 20-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 145 / 20-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-10-2015 20-10-2015 ΠΟΛ. 1228/16-10-2015 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» των πράξεων προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και των αποφάσεων χορήγησης έκπτωσης ή μεί...
20-10-2015 20-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4243 / 20-10-2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
20-10-2015 20-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4245 / 20-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ